ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܙܝܘܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܝܗܝ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܬܪ ܡܐܐ

ܒܪܥܝܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܥܒܕܠܗ ܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܙܘܝܚܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܕܟܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܬܪ ܡܐܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܣܦܪ ܙܒܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ( ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ)، ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 1 ܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ 2022 ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܦܢܕܩܐ ܕܗܟܣܘܣ ܒܥܢܟܒܐ.


ܫܘܪܐܠܗ ܙܘܝܚܐ ܗܘ ܡܬܘܓܒܪܗܿ ܚܘܪܙܗ ܝܘܕܥܝܬܐ ” ܕܠܐܪܡ ܒܘܝܐ” ܒܟܠܝܬܐ ܕܚܕ ܕܩܝܩܐ ܕܫܬܩܐ ܥܠ ܪ̈ܘܚܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܣܗܕ̈ܐ ܕܡܠܬܐ ܚܐܪܬܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܡܠܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ” ܪܘܢܕ ܦܘܠܘܣ” ܪܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ،ܗܘ ܕܫܘܪܐܠܗ ܡܡܠܗ ܒܚܕ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܦܢܐ “ܢܥܘܡ ܦܐܩ” ܟܐܡܪ ܓܘܗ : ” ܣܦܪ ܙܒܢ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܠܫܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ، ܘܟܠ ܚܕ ܥܡܐ ܝܕܝܥܐܝܠܗ ܒܣܦܪ ܙܒܢ̈ܗ، ܘܗܝ ܐܘܡܬܐ ܕܠܝܬܠܗܿ ܣܦܪ ܙܒܢ̈ܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܚܪܫܬܐ ܘܠܥܠܬܐ ܘܫܦܝܠܬܐ” ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐ̄ܡܪܐ: ܐܢ ܒܥܚ ܗܘܚ ܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܡܠܠܬܐ ܘܥܒܘܕܬܐ ܘܚܝܬܐ، ܘܠܐ ܕܩܝܡܚ ܒܓܠܝܘܢܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܒܬܪ ܗܕܟ ܐ̄ܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܗܘ ܪܡܙܠܗ ܓܘܗ ܕܓܠܝܘܢܘܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܠܗ ܒܫ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܓܠܝܘܢܘܬܐ ܕܫܒܒܝ̈ܢ ، ܓܠܝܘܢܘܬܐ ܕ(ܙܘܪܐܐ ܘܓܠܝܘܢܘܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ) ، ܘܫܪܫܝܘܬܗܿ ܝܠܗ ܡܒܘܥܐ ܕܫܘܒܗܪܢ، ܘܗܕ ܬܫܥܝܬܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ ܟܬܝܒܬܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ، ܐܠܐ ܒܕܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܡܠܬܐ ܚܐܪܬܐ، ܘܘܠܐ ܥܠܢ ܕܟܝܦܚ ܪܫܢ ܩܕܡ ܕܒܚܝ̈ܗܝ ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܣܗܕ̈ܗܿ ܩܕܡܝ̈ܐ (ܐܫܘܪ ܝܘܣܦ) ، ܘܟܠܝܗܝ ܒܟܝܪ̈ܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܝܟ (ܦܪܝܕ ܢܘܙܗܐ) ، ܘ(ܒܢܝܡܝܢ ܠܐܒܪܝ)، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܠܐ ܡܢܬܝܐ ܕܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܘܪܥܝܢܐ، ܘܐܚܢܝ ܐܕܝܘܡ، ܚܘܕܪܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ، ܘܠܝܬܐܝܠܗܿ ܥܠܢ ܕܡܚܬܬܚ ܕܐܓܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܝܠܗܿ ܐܝܩܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܪܥܝܢܐ ܐ̄ܚܪܢܐ. ܘܐܦ ܗܕܟ ܪܡܙܠܗ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܩܕܡ ܟܠܝܗܝ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܫܘܝ̈ܐ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܐܦ ܗܕܟ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܠܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܬܘܩܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܡܡܛܝܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܡܦܠܚܬܐ ܕܓܪܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܢ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܘܠܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘ ܡܢܕܝ ܕܡܚܘܬܬܠܢ ܥܠܗ ܓܘ ܦܘܩܕ̈ܐ ܕܠܘܡܕܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܕܟܡ ܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܢ.


ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܐܙܐܕ ܚܡܐ ܐܡܝܢ” ܕܘܩܐ ܕܓܠܝܘܢܝ̈ܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܗܘܢܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܟܝܬܐ ܠܓܠܝܘܢܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܐܕܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܝܗܝ ، ܘܪܡܙܠܗ ܕܐܚܢܝ ܟܡܙܝܚܚ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ ܒܗܢ ܦܘܪܣܐ، ܘܦܠܚܚ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘ ܡܢܕܝ ܒܫ ܛܒܐ ܠܓܠܝܘܢܝ̈ܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܐܢܝ ܕܢܛܪܝ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܥܒܪܢܘܬܐ ܘܙܕܩ̈ܐ ܕܓܠܝܘܢܝ̈ܐ. ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܿ ܡܘܩܪܒܬܐ ܒܪܩܝܬܐ ܕܬܚܒܪܬܐ ܕܓܠܝܘܢܝ̈ܐ ܕܥܝܪܩ، ܠܗܘܢܝܐ ܒܗܢ ܦܘܪܣܐ، ܒܥܐܠܗ ܓܘܗܿ ܕܘܩܐ ܕܓܠܝܘܢܝ̈ܐ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܡܘܐܝܕ ܠܐܡܝ” ܠܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܘܢܨܝܚܘܬܐ ܘܛܘܘܪܐ ܕܗܘܝܐ ܚܕ ܛܘܦܣܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܛܘܪܐ ܘܚܕ ܛܘܦܣܐ ܦܝܫ ܡܕܡܝܐ ܓܘܗ.


ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܓܠܝܚܐ ܙܘܠܐ (ܦܝܠܡܐ) ܚܕܪ ܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܛܘܝܒܐ : ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܡܦܩܢܘܬܐ “ܪܓܼܝܕ ܢܢܒܝܐ” ܚܒܫܠܗ ܦܝܠܡܐ ܠܡܐܙܠܬܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܪܡܙܠܗ ܕܐܚܢܝ ” ܐܢ ܚܫܒܢܚ ܡܟܬܒܢ̈ܘܬܐ ܛܝܢܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܡܣܘܓܠܢܗ ܥܠܝܗܝ ܢܗܪܝܢܝܐ ܩܕܝܡܐ ܛܒ̈ܗ، ܚܝܘܬܗ ܝܘܡܝܬܐ، ܘܫܘܡܠܝ̈ܗ ܘܢܨܝܚܘ̈ܬܗ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܨܚܚ̈ܐ ܨܨܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܝܗ̄ܘܘ ܡܠܟ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐܡܝܢܝ̈ܐ ܒܣܓܠܢܬܝܗܝ ܘܚܒܫܬܝܗܝ ܫܡܢܝܗܝ ܘܫܘܡܠܝܝܗܝ ܥܘܡܪ̈ܢܝܐ ܘܡܣܩܝ̈ܬܝܗܝ ܓܝܣܝ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒـ (ܛܒܝܥ̈ܬܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ) ، ܓܠܝܘܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܡ ܝܕܥܝܠܗܿ ܐܒܗܬܝ̈ܢ ܩܕ̱ܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢ̈ܐ، ܘܢܘܦܩܐ ܕܓܠܝܘܢܐ ܕ”ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܒܗܪܐ- أشعة النور” ܓܘ 1/11/1849، ܦܝܫܐ ܡܚܘܫܒܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܕܥܬܐ ܠܡܘܠܕܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܪܝܬܐ، ܘܩܢܐܠܗܿ ܩܕܝܡܘܬܐ ܥܠ ܣܦܪ ܙܒܢܐ ܕ( ܙܘܪܐܐ 1869 ܡ ) ، ܘ(ܟܘܪܕܣܬܢ 1898) .


ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܪܐܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܦܝܫܠܗܿ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܒܝܕ ܝܘܕܥܝܐ ” ܢܡܪܘܕ ܩܫܐ” ܚܒܫܠܗ ܠܣܪ̈ܢܐ ܐܬܝܢ̈ܐ: ܢܘܣܝܐ ܕܡܓܠܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܥܝܪܩܝܐ/ ܡܢܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܠܣܦܪܐ ” ܐܟܕܪ ܡܘܪܕ” ، ܡܓܠܬܐ ܕ(ܒܢܐܦܠ) ܘܡܐܙܠܬܗܿ ܚܕܬܐ ܠܣܦܪܐ “ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ” ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܣܪܢܐ ܕܓܠܝܘܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܫܝܬܐ ܥܡ ܝܘܕܥܝܬܐ ܘܟܬܘܒܬܐ “ܦܐܠܢܬܝܢܐ ܗܝܕܘ” . ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܝܗ̄ܒܝܠܐ ܦܘܪܣܐ ܠܡܛܝܒ̈ܐ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܚܫܚܝ̈ܬܐ، ܘܦܘܢܐܠܗܘܢ ܥܠܝܗܝ ܡܠܠ̈ܐ ܒܟܠ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ.


ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܘܦܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܘܚܒܫܠܗ ܡܢܝܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܦܪ̈ܝܣܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap