ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܡܠܬܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ.

ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܒܳܪܝܳܐ ܡܝܰܬܡܘܼܬܐ. ܘܰܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܰܝ ܡܠܬܐ.

ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ܆ ܕܳܡܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܝܰܬܡܳܐ ܕܡܬܢܰܘܰܠ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܚܰܫܐ ܘܟܘܼܪܗܢܐ ܩܶܨܬ ܡܰܘܒܕܳܢܘܼܬܐ ܘܐܰܒܝܼܕܘܼܬܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝ ܡܶܠܬܐ… 

ܒܪܡ ܙܕܩ ܕܢܶܕܥ ܠܐ ܓܳܢܝܢ ܘܐܦܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܝ ܡܶܠܬܐ ܒܰܪܩܝܼܥܳܐ ܕܫܪܪܐ…

ܐܢ ܢܳܝܕܝܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܦܳܩܥܝܼܢ ܫܘܿܥ̈ܐ. ܘܐܢ ܡܶܨܛܰܪܝܢ ܩܰܒܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܡܬܟܰܪܟܐ ܫܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ….

ܘܬܘܼܒ… ܘܬܘܒ… ܘܬܘܒ… ܠܐ ܓܳܢܝܢ ܘܐܦܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܝ ܡܠܬܐ….!

ܐܠܐ ܩܳܛܝܢ ܘܟܳܪܟܝܼܢ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܘܦܳܝܫܝܼܢ ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܪ̈ܶܡܙܝܗܘܢ ܘܪ̈ܶܬܝܰܝܗܘܢ ܚܟܡ̈ܬܳܢܳܝܐ ܥܕܡܐ ܕܢܫܟܚܘܢ ܠܗܘܢ ܐܰܦܢܳܐ «ܟܐܡܬ ܚܰܩܠܐ ܟܰܗܝܼܢܬܳܐ ܕܚܳܝܪܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܠܙܰܪܥܐ» ܕܒܗܿ ܢܡܘܼܬܘܢ ܘܢܶܬܩܰܒܪܘܢ ܘܢܶܬܢܰܚܡܘܢ ܐܝܟ ܦܪܕܬܐ ܕܚܶܛܬܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ…

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ.

ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܕܡܪܕܘܬܐ

ܠܫܢܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܐܦܰܕܢܐ ܓܰܐܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܘܗܝ ܘܐܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܝܢܢ ܒܗ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܢܩܰܘܐ ܘܰܢܟܰܬܪ ܒܰܠܚܘܼܕ ܒܐܘܳܢܐ ܗܿܘ ܕܢܝܼܚܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܢ. ܒܕ ܡܛܠ ܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܡܶܣܬܰܢܩܳܢܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܬܙܝܼܥ ܘܢܶܦܘܿܩ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ. ܘܢܶܣܥܘܿܪ ܢܰܘܚܳܐ ܘܦܰܘܚܳܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܟܠ ܡܶܕܝܳܪܐ ܘܟܠ ܩܶܠܝܬܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܗܢܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܰܕܡܘܼܬ ܣܳܚܰܪܬܐ ܚܣܺܝܼܢܬܳܐ ܘܒܝܼܪܬܐ ܢܛܺܝܼܪܬܐ ܕܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܘܐܦܠܐ ܒܳܨܪܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܐܘ̈ܢܰܝܗܝܢ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܐ ܘܰܡܚܰܟܿܡ̈ܢܐ.

ܘܐܰܟܡܐ ܕܝܼܕܝܼܥܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܢ܆ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܐܶܒܐ ܘܠܶܒܐ ܡܶܬܐܰܟܠܳܢܳܐ ܕܰܛܡܝܼܪ ܒܥܘܼ̈ܒܰܝܗܘܢ ܕܓܰܘ̈ܙܐ. ܘܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܼܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܬܘܼܪܣܳܝܳܐ ܕܰܩ̈ܢܳܢܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܗܝܼ ܗܳܟܘܳܬ ܠܐ ܡܬܓܠܝܢ ܣܬܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܐܢ ܠܐ ܫܳܒܩܝܢܢ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܘܢܶܨܒܶܐ ܠܡܺܐܢܰܩ ܡܼܢ ܬܕ̈ܰܝܐ ܚܰܠܒܳܢ̈ܝܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܰܘܗܝ ܐܰܠܒܳܢ̈ܝܐ…!

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܠܐ ܝܳܠܦܝܼܢܢ ܪܗܛܐ ܕܐܰܝܠܐ܆ ܟܕ ܪܳܥܝܢܢ ܒܗܿܘ ܕܐܘܼܪܕܥܐ…!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap