ܥܢܟܒܐ ܡܙܝܚܐ ܒܣܘܪܝܝܐ ܒܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ

ܥܢܟܒܐ ܡܙܝܚܐ ܒܣܘܪܝܝܐ ܒܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ

ܡܛܘܟܣܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܩܝܡܩܡܘܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܕܚܕܪ̈ܘܢܐ ܘܡܢܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܠܢܝܘܬ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܨܠܚ ܐܠܕܝܢ، ܡܛܘܟܣܠܗ ܚܕ ܙܘܝܚܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܒܣܝܩܘܡ 21 ܫܒܛ 2023 .

ܚܒܫܠܗ ܝܘܡܐ ܙܘܝܚܝܐ ܟܫܝܪܘܬܐ ܨܦܪܝܬܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܬܪܝܢܝܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ܚܠܝܛܬܐ،  ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܩܪܐ ” ܪܐܡܝ ܢܘܪܝ ܣܝܐܘܫ” ܩܝܡܩܡܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܘܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”  ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܘܡܝܩܪܐ “ܢܙܐܪ ܚܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܦܘܪ̈ܢܣܝܐ. ܫܘܪܐܠܗ ܙܘܝܚܐ ܒܚܕܐ ܙܡܝܪܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܕܐܪܒܥ̄ܐܝܠܘ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܙܡܝܪܬܐ ܕ(ܠܫܢܝ) ܚܕܬܐ ܗܝ ܕܝܗ̄ܘܬ ܡܢ ܡܦܪܝܢܘܬܐ  ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܗܢ ܦܘܪܣܐ، ܡܢ ܡܡܠ̈ܐ ܘܩܝܢ̈ܬܐ ܕ”ܝܘܣܦ ܥܙܝܙ”. ܘܘܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܪܐܡܝ ܢܘܪܝ ܣܝܐܘܫ” ܡܡܠܐ ܒܫܡܐ ܕܩܝܡܩܡܘܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐ̄ܡܪܗ: (ܟܠܝܗܝ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܐܢܝ ܡܛܟܣܚܠܗܘܢ ܐܕܝܘܡ ܐܝܬܠܗܘܢ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܠܙܘܝܚܐ ܒܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ،  ܐܠܐ ܗܘ ܡܢܕܝ ܒܫ ܐܢܢܩܝܐ ܕܗܘܚ ܐܡܝܢܝ̈ܐ ܒܣܘܘܕܐ ܒܗܢ ܠܫܢܐ ܒܟܠ ܫܘܦܐ ܕܐܝܬܘܬܢ،  ܘܕܠܐ ܢܟܦܚ)، ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܪܡܙܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܘܐܪܥܐ ܓܢ̄ܒ ܟܠ ܐܘܡܬܐ،  ܘܡܚܘܬܬܠܗ “ܦܗܡܝ ܨܠܝܒܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܕܚܕܪ̈ܘܢܐ ܕܐܪܒܝܠ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܓܪܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܝ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܦܣܝܩ̈ܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܫܢ̄ܬܐ 1991 . ܘܚܒܫܠܗܘܢ ܡܡܠ̈ܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܢܟܒܐ. 

ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܒܫܠܗ ܚܘܪܙܐ ܨܦܪܝܐ ܕܙܘܝܚܐ، ܟܪܘܟܝܐ ܕܫܕܬܢ̈ܐ ܘܫܕܬܢܝ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܠܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܠܦܠܓ̄ܝܬܐ ܕܕܫܢ̈ܐ ܕܕܟܪܐ ܥܠ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ،  ܐܢܝ ܡܣܘܩܠ̈ܐ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܩܝܡܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ / ܕܗܘܟ ܒܦܠܓ̄ܝܬܐ ܕܕܫܢ̈ܐ ܕܕܟܪܐ ܥܠ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܗܘܟ ܘܐܠܩܘܫ.  ܘܐܦ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܦܘܠܓ̄ܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܕܟܪܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܣܘܪܢ/ܕܝܢܐ.  ܘܚܒܫܠܗܘܢ ܛܘܝܒ̈ܐ ܕܙܘܝܚܐ ܣܩܠܬܐ ܕܩܛܘܢ̈ܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܓܠܝܘ̈ܢܐ ܛܥܝܢ̈ܐ ܪܘܫܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܠܦܘܬܚܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܥܢܟܒܐ ܗܘ ܕܛܥܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ.

ܘܓܘ ܐܘܢܐ ܕܓܠܓܡܫ ܒܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ، ܡܛܘܟܣܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܝܬܒܬܐ ܪܡܫܝܬܐ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܝܘܡܐ ܙܘܝܚܝܐ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܓܘܗܿ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”  ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܡܚܘܬܬܠܗ ܓܘܗ ܥܠ ܫܪܫܝܘܬܐ ܕܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܕܕܥܪܝ ܥܩܪ̈ܗ ܠܬܠܬܐ ܐܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܘܐܣܝܪ̈ܐ ܒܫܘܡܝܪܝܐ ܘܐܟܕܝܐ ܒܒܠܝܐ ، ܘܕܟܝܪܐ ܡܡܠܐ ܕܡܠܦܢܐ “ܢܥܘܡ ܦܐܩ”  (ܡܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܫܢܗ ܠܐ ܝܕܥ ܠܡܐ ܦܝܫܠܗ ܒܪܝܐ). ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ” ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝ̈ܐ  ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܚܕ ܡܡܠܐ ܡܚܘܬܬܠܗ ܓܘܗ ܥܠ ܐܕܫܝܘܬܐ ܠܫܢܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܓܘ ܟܘܪܕܣܬܢ ܘܚܩܪܗ ܒܓܪܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܒܢܛܪܬܗܿ ܓܘ ܦܣܩܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ،  ܘܐܦ ܗܕܟ ܪܡܙܠܗ ܠܦܘܬܚܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܗܘ ܕܐ̄ܬܝܠܗ ܒܬܪ ܐܘܝܘܬܐ ܕ( 11 ܐܕܪ) ܘܝܗ̄ܒܠܬܐ ܕܦܘܪܣܐ ܠܫܬܐܣܬܐ ܕܒܬܝ̈ ܣܡܟ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܓܠ̈ܐ ܘܣܦܪ ܙܒܢ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܝܡܝܐ.  ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܐܪܝܐܢ ܨܠܚ ܐܠܕܝܢ”  ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ،  ܡܚܘܬܬܠܗ ܓܘܗ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܟܒܝܢܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ، ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܡܝܩܪܐ “ܡܣܪܘܪ ܒܐܪܙܢܝ” ܒܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܠܟܠܝܗܝ ܟܘܝܢ̈ܐ ܕܩܠܝܡܐ. 

ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܐܘܓܼܢܐ” ܕܘܪܥܐ ܕܡܝܩܪܢܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܡܛܟܣܬܐ (ܐܝܬܘܬܝ) ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ.

ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܣܘܪܛܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢܐ “ܒܫܐܪ ܒܓܕܝܕܐ” ، ܒܬܪ ܗܕܟܼ ܫܘܪܐܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ( ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡ ܣܩܘܒܠܝ̈ܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܕܪܝܘܬܐ) ܘܦܝܫܠܗܿ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܝܬܒܬܐ ܒܝܕ “ܢܙܐܪ ܚܢܐ ”  ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܘܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘ ܕܘܪܫܐ : ܐܒܐ ܕ.”ܒܗܢܡ ܣܘܢܝ”، ܕ.”ܟܘܬܪ ܢܓ̰ܝܒܿ” ܪܫܐ ܕܡܢܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܨܠܚ ܐܠܕܝܢ ܘܣܦܪܐ “ܦܛܪܘܣ ܢܒܬܝ”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap