ܦܘܬܚܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܥܢܟܒܐ ܩܝܬܪܐ ܕܫܠܡܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ

ܦܝܫܠܗܿ ܦܬܝܚܬܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 11 ܢܝܣܢ 2023 ، ܩܝܡܬܐ ܕ (ܥܢܟܒܐ ܩܝܬܪܐ ܕܫܠܡܐ) ܓܘ ܩܛܘܢܐ ܕܫܠܡܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ.

ܘܦܝܫܠܗ ܡܛܝܒܐ ܠܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܦܘܬܚܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ،  ܗܘܦܪܟܐ ܕܐܪܒܝܐ “ܐܘܡܝܕ ܚܘܫܢܘ”  ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܦܘܪ̈ܢܣܝܐ ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܘܟܢܫܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܢܟܒܐ،  ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܩܝܡܩܡܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܡܝܩܪܐ ” ܪܐܡܝ ܢܘܪܝ ܥܒܕܝܫ”  ܚܕ ܡܡܠܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܓܘܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܐܢܝ ܕܣܢܕܠܗܘܢ ܒܥܒܕܬܐ ܕܗܕ ܩܝܡܬܐ.

ܘܦܝܫܠܗܿ ܥܒܝܕܬܐ ܩܝܡܬܐ ܕܗܘܝܐ ܚܕ ܪܡܙܐ ܠܡܚܝܝܬܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܢܝ ܕܕܒܫܝ  ܥܡ ܐܚܕܕܐ ܕܡܬܪܨܝ ܗܝܟܠܐ ܕܩܝܬܪܐ ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ ܡܢܗ ܬܚܡܠܬܐ ܕܚܘܕܬܐ ܘܫܪܫܝܘܬܐ ܓܘ ܐܪܥܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܗܝ ܕܡܬܪܨܐ ܥܡ ܡܝܐ ܪܡܙܐ ܕܚܝܘܬܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ،  ܕܩܝܡܬܐ ܕ( ܥܢܟܒܐ ܕܩܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ) ܦܝܫܠܗܿ ܥܒܝܕܬܐ ܒܚܝܘܪܘܬܐ ܚܕܪܫܝܬܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܘܘܠܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ،  ܘܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܣܘܟܡܐ ܒܝܕ ܡܚܪܐ ܥܠܝܡܐ ” ܠܐܪܝ ܫܘܩܝ” .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap