ܪܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܪܫ ܚܘܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ ( ܪܘܢܕ ܦܘܠܘܣ) ܘܚܠܦ ܪܫܐ ܕܚܘܝܕܐ ܡܝܩܪܐ (ܐܟܕ ܡܘܪܕ)، ܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 15/ ܚܙܝܪܢ 2022 ، ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ( ܐܘܓܼܢܐ) ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܼܗ ܚܕܬܐ.

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܠܫܒܝܠܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢܬ ܬܪܘܝܗܝ ܫܘܬܣ̈ܐ ܘܫܒܝܠ̈ܐ ܕܡܛܘܪܢܬܝܗܝ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܥܒܕܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap