ܪܫ ܐܣܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܠܒܢܢ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܝܩܪܐ “ܒܪܢܐܪܕ ܝܘܣܦ”، ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 26 ܐܝܪ 2024، ܓܘ ܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܪܫ ܐܣܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܠܒܢܢ ܡܠܦܢܐ “ܚܒܝܒ ܐܦܪܝܡ” ، ܦܘܢܝܐ ܠܩܪܝܬܐ ܡܘܩܪܒܬܐ ܠܡܝܩܪܘܬܗ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܥܕܢ ܣܥܘܪܘܬܗ ܠܠܒܢܢ ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕܥܒܪ ܒܢܝܫܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܪܒܐ ܘܒܢܝܫܐ ܕܒܨܝܬܐ ܒܫܒܝܠܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ.

ܘܟܪܟܠܗ ܐܪܚܐ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܘܚܙܐܠܗ ܐܝܬܘ̈ܬܗ ܘܡܘܠܟܢ̈ܗ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ، ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܒܡܬܚܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܐܘܦܩ̈ܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܥܕܢ ܣܘܘܕܝܗܝ ܚܕܪ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܐܢܝ ܕܟܦܫܝ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܪܫ ܐܣܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܠܒܢܢ ܡܠܦܢܐ “ܚܒܝܒ ܐܦܪܝܡ” ، ܒܩܝܡܐܝܠܗ ܒܚܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܠܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܠܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ، ܗܘ ܕܛܟܣ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܦܝܫܠܗ ܡܝܩܪܐ ܓܘܗ ܡܠܦܢܐ “ܚܒܝܒ ܐܦܪܝܡ” ܒܕܘܪܥܐ ܕܗܒܢܝܐ ܕܒܪܘܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܙܘܝܚܐ ܒܫܘܡܠܝ̈ܗ ܪ̈ܢܝܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap