ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܕܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ

ܒܚܕ ܩܠܦܐ ܡܣܘܩܠܐ ܘܛܒܥܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ، ܡܘܦܩܠܗܿ ܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܚܒܫܠܗ ܫܘܡܠܝ̈ܗܿ ܘܛܒ̈ܐ ܕܥܒܘܕܘ̈ܬܗܿ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܐܢܝ ܕܟܡ ܛܟܣܐܠܗܘܢ ܒܫܢ̄ܬܐ 2022.
ܡܬܒܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܓܘ ܦܘܬܚܐ ܕܟܬܒܐ ܡܡܠܐ ܗܘ ܕܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܪܡܙܠܗ ܓܘܗ ܘܐ̄ܡܪܗ : (ܟܠܚ ܐܕܝܘܡ ܩܘܪܒܐ ܕܚܕ ܝܘܒܠܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܐܝܬܠܢ ܣܒܪܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܫܘܝ̈ܐ. ܘܡܬܒܚ ܒܣܘܪ̈ܛܝܢ ܕܗܘܝܐ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 2022 ܦܪܝܫܬܐ ܘܡܠܝܬܐ ܡܢ ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܘܢܩܦܝܠܗܿ ܫܢ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܫ ܦܪܝܫܘܬܐ ܘܫܘܡܠܝܘܬܐ، ܒܛܒܘܬ ܥܘܕܪܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ، ܘܣܢܕܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܪܫܗܿ ܡܝܩܪܐ “ܡܣܪܘܪ ܒܐܪܙܢܝ” ܘܣܢܕܬܐ ܘܠܒܝܒܘܬܐ ܕܘܙܝܪܘܬܢ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ، ܗܝ ܕܝܗ̄ܘܬ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܣܢܕܢܬܐ ܐܠܢ ܫܒܘܩ ܡܢ ܐܝܟܢܘ̈ܬܐ ܕܩܛܪܐ ܡܠܝܐ ܘܐ̄ܚܪ̈ܢܐ، ܕܐܬܝ ܟܠܝܗܝ ܐܢܝ ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܠܦܘܠܚܢܐ ܛܒܐ ܘܥܒܘܕܐ ܠܫܪܪܬܐ ܕܗܢ ܣܘܪܛܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܩܐܡ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܟܬܒܐ ܝܠܗ ܡܢ ܛܘܝܒܐ ܕܡܢܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܚܒܫܠܗ ܟܬܒܐ ( 254) ܦܬܘ̈ܬܐ ܘܒܓܘܫܡܐ ܪܒܐ، ܚܒܫܠܗ ܛܒ̈ܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܩܘܪܕܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܐܢܓܠܝܙܝܐ ، ܘܡܣܘܩܠܐ ܒܟܦܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܡܓܘܢ̈ܐ ܡܥܒܪ̈ܢܐ، ܐܢܝ ܕܡܫܢܝ ܩܪܘܝܐ ܠܐܐܪ̈ܐ ܕܐܢܝ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܒܟܠ ܡܐ ܕܚܒܫܝ ܡܢ ܚܦܝܛܘܬܐ ܘܡܒܥܢܘܬܐ .
ܘܡܨܝܬܘܢ ܕܚܙܝܬܘܢ ܠܗ ܠܦܘܬ ܐܣܪܐ ܕܐܬܐ:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap