ܓܢܢܐ ܕܠܒܝ .. ܦܪܝܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܒܢܝܫܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܟܠ ܡܢܕܝ ܚܕܬܐ ܘܦܪܝܫܐ ، ܢܦܩܠܗ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ …

ܓܢܢܐ ܕܠܒܝ .. ܦܪܝܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ Read More »

ܬ. ܣ . ܐܠܝܘܬ ܡܚܘܪܐ ܪܒܐ ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܣܦܪܐ “ܢܙܐܪ ܐܠܕܝܪܐܢܝ” ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܢܦܩܠܗ ܐ̄ܚܪܬܐܝܬ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܪܝܐ ( ܣܘܪܬܼ) ܟܬܒܐ (ܬ. ܣ . …

ܬ. ܣ . ܐܠܝܘܬ ܡܚܘܪܐ ܪܒܐ ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܣܦܪܐ “ܢܙܐܪ ܐܠܕܝܪܐܢܝ” ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

(ܗܠܘܟܢ ܕܦܨܚܘܚ ܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ) ܣܝܡܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܢܦܩܠܗ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ (ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ) ܟܬܒܐ (ܗܠܘܟܢ ܕܦܨܚܚ ܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ) ܠܣܦܪܐ ܣܥܝܕ ܫܡܝܐ.ܟܬܒܐ ܕܝܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܬܐ …

(ܗܠܘܟܢ ܕܦܨܚܘܚ ܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ) ܣܝܡܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

(ܥܢܩܘܕ̈ܐ ܕܟܪܡܐ – عناقيد الكرمة ) ܡܚܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܒܚܕ ܩܠܦܐ ܡܣܘܩܠܐ ܘܛܒܥܬܐ ܦܪܝܫܬܐ، ܡܘܦܩܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 7 ܐܕܪ 2023، ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ( ܫܫܠܬܐ …

(ܥܢܩܘܕ̈ܐ ܕܟܪܡܐ – عناقيد الكرمة ) ܡܚܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ (ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ)، ܐܡܝܢܬܐܝܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܗ̄ܒܼܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܢܕܝ ܚܕܬܐ ܘܦܪܝܫܐ ، ܟܕ ܡܘܦܩܠܗܿ ܝܘܡ …

ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܕܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ

ܒܚܕ ܩܠܦܐ ܡܣܘܩܠܐ ܘܛܒܥܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ، ܡܘܦܩܠܗܿ ܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܚܒܫܠܗ ܫܘܡܠܝ̈ܗܿ ܘܛܒ̈ܐ ܕܥܒܘܕܘ̈ܬܗܿ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܐܢܝ ܕܟܡ ܛܟܣܐܠܗܘܢ ܒܫܢ̄ܬܐ 2022.ܡܬܒܠܗܘܢ …

ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܕܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ Read More »

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܚܘܕܬܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩܬܗܿ ܥܡ ܩܪ̈ܘܝܗܿ ܘܢܩܘܦ݁̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ، ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܫܫܠܬܗܿ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ( ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ) ، ܘܦܪܣܠܗܿ ܠܟܬܘܒܐ ܘܒܐܡܝܐ “ܨܒܚ …

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܚܘܕܬܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩܬܗܿ ܥܡ ܩܪ̈ܘܝܗܿ ܘܢܩܘܦ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ، ܒܐܡܝܢܝܘܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܠܫܫܠܬܗܿ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ( ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ )، ܟܕ ܡܘܦܩܠܗܿ ܠܟܬܘܒܐ ܘܣܦܪܐ …

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »