(ܥܢܩܘܕ̈ܐ ܕܟܪܡܐ – عناقيد الكرمة ) ܡܚܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܒܚܕ ܩܠܦܐ ܡܣܘܩܠܐ ܘܛܒܥܬܐ ܦܪܝܫܬܐ، ܡܘܦܩܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 7 ܐܕܪ 2023، ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ( ܫܫܠܬܐ …

(ܥܢܩܘܕ̈ܐ ܕܟܪܡܐ – عناقيد الكرمة ) ܡܚܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ (ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ)، ܐܡܝܢܬܐܝܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܗ̄ܒܼܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܢܕܝ ܚܕܬܐ ܘܦܪܝܫܐ ، ܟܕ ܡܘܦܩܠܗܿ ܝܘܡ …

ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܕܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ

ܒܚܕ ܩܠܦܐ ܡܣܘܩܠܐ ܘܛܒܥܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ، ܡܘܦܩܠܗܿ ܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܚܒܫܠܗ ܫܘܡܠܝ̈ܗܿ ܘܛܒ̈ܐ ܕܥܒܘܕܘ̈ܬܗܿ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܐܢܝ ܕܟܡ ܛܟܣܐܠܗܘܢ ܒܫܢ̄ܬܐ 2022.ܡܬܒܠܗܘܢ …

ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܕܡܕܪܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ Read More »

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܚܘܕܬܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩܬܗܿ ܥܡ ܩܪ̈ܘܝܗܿ ܘܢܩܘܦ݁̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ، ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܫܫܠܬܗܿ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ( ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ) ، ܘܦܪܣܠܗܿ ܠܟܬܘܒܐ ܘܒܐܡܝܐ “ܨܒܚ …

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܚܘܕܬܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩܬܗܿ ܥܡ ܩܪ̈ܘܝܗܿ ܘܢܩܘܦ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ، ܒܐܡܝܢܝܘܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܠܫܫܠܬܗܿ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ( ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ )، ܟܕ ܡܘܦܩܠܗܿ ܠܟܬܘܒܐ ܘܣܦܪܐ …

ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »