(ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ …. ܓܒܝܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܣܒܪܐ) ܠܡܠܦܢܐ܏”ܚܒܝܒ ܐܦܪܝܡ” ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܢ ܣܘܪܝܝܐ

ܟܬܒܐ ܕ(ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ …. ܓܒܝܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܣܒܪܐ) ܗܗ ܕܦܝܫܠܗ ܢܦܝܩܐ ܒܡܬܚܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܪܩܡܐ ( 73) ܘܒܛܒܥܬܗ […]

(ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ …. ܓܒܝܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܣܒܪܐ) ܠܡܠܦܢܐ܏”ܚܒܝܒ ܐܦܪܝܡ” ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܢ ܣܘܪܝܝܐ Read More »

ܝܠܝܦܘܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚܝܪܬܐ ܒܘܫ ܪܘܝܚܬܐ / ( التعلم من منظور اوسع) ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܢܦܩ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܢܦܩܠܗ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܦܝܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܠܣܝܘܡܗ ܡܠܦܢܐ “ܣܐܡܝ ܒܗܢܐܡ ܐܠܡܐܠܚ” ܒܫܡܐ ܕ

ܝܠܝܦܘܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚܝܪܬܐ ܒܘܫ ܪܘܝܚܬܐ / ( التعلم من منظور اوسع) ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܢܦܩ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ Read More »

ܡܫܝܚܝ̄ܐ ܕܥܝܪܩ ܕܪܫܬܐ ܒܟܫܝܪܘܬܝܗܝ ܩܝܘܡܝܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܡܠܟܝܐ 1925 – 1958

ܦܪܝܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܩܪܒܐ ܝܕܥܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܠܩܪܘܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܣܢܕܬܐ ܥܠ ܡܓܘܒܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܢ ܟܬܘܒ̈ܐ

ܡܫܝܚܝ̄ܐ ܕܥܝܪܩ ܕܪܫܬܐ ܒܟܫܝܪܘܬܝܗܝ ܩܝܘܡܝܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܡܠܟܝܐ 1925 – 1958 Read More »

ܠܫܢ̄ܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ… ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܓܼܠܢܐ ܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܫܢ̄ܬܢܝ̈ܐ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܚܕܬܐ

ܡܘܦܩܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܢܩܦܐܝܬ، ܚܕ ܟܬܒܼܐ ܚܕܬܐ ܣܘܓܼܠܢܗܿ ܓܘܗ ܫܘܡܠܝ̈ܗܿ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܕܒܫ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܐܢܝ ܕܟܡ ܛܟܣܐܠܗܘܢ ܡܬܚܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ(2023).

ܠܫܢ̄ܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ… ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܓܼܠܢܐ ܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܫܢ̄ܬܢܝ̈ܐ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܚܕܬܐ Read More »

ܡܢ ܦܘܬܚܐ ܕܟܬܒܼܐ ܕ(ܫܡܫܝ- شمسي) ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܟܬܘܒܼܬܐ “ܣܐܦܿܐ ܨܠܝܒܿܐ ” ܡܢ ܕܗܘܟ

ܒܝܘܪܟܼܐ ܕܡܬܼܚܐ ܕܗܦܟܝ̈ܬܘܟܼ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܬܪܘܟ ܫܡܫܘܟܼ.. ܒܕ ܝܗ̄ܒܼܐܠܘܼܟܼ ܠܒܐ ܓܘ ܚܝܠܘܟܼ ، ܒܕ ܒܗܪܐ ܝܘܡ̈ܬܘܟܼ ܚܫܟܢ̈ܐ ܘܒܕ ܡܫܚܢܐ ܝܪ̈ܩܢܐ ܒܓܘܝ̈ܐ ܕܠܒܘܟܼ ܕܓܪܘܣܝ ܘܦܝܫܝ ܦܪ̈ܚܘܢܝܬܐ…

ܡܢ ܦܘܬܚܐ ܕܟܬܒܼܐ ܕ(ܫܡܫܝ- شمسي) ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܟܬܘܒܼܬܐ “ܣܐܦܿܐ ܨܠܝܒܿܐ ” ܡܢ ܕܗܘܟ Read More »

ܓܢܢܐ ܕܠܒܝ .. ܦܪܝܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܒܢܝܫܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܟܠ ܡܢܕܝ ܚܕܬܐ ܘܦܪܝܫܐ ، ܢܦܩܠܗ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܓܢܢܐ ܕܠܒܝ .. ܦܪܝܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ Read More »

ܬ. ܣ . ܐܠܝܘܬ ܡܚܘܪܐ ܪܒܐ ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܣܦܪܐ “ܢܙܐܪ ܐܠܕܝܪܐܢܝ” ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܢܦܩܠܗ ܐ̄ܚܪܬܐܝܬ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܪܝܐ ( ܣܘܪܬܼ) ܟܬܒܐ (ܬ. ܣ .

ܬ. ܣ . ܐܠܝܘܬ ܡܚܘܪܐ ܪܒܐ ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܕܟܬܘܒܐ ܘܣܦܪܐ “ܢܙܐܪ ܐܠܕܝܪܐܢܝ” ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

(ܗܠܘܟܢ ܕܦܨܚܘܚ ܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ) ܣܝܡܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܢܦܩܠܗ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ (ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ) ܟܬܒܐ (ܗܠܘܟܢ ܕܦܨܚܚ ܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ) ܠܣܦܪܐ ܣܥܝܕ ܫܡܝܐ.ܟܬܒܐ ܕܝܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܬܐ

(ܗܠܘܟܢ ܕܦܨܚܘܚ ܥܡ ܫܒܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ) ܣܝܡܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

(ܥܢܩܘܕ̈ܐ ܕܟܪܡܐ – عناقيد الكرمة ) ܡܚܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܒܚܕ ܩܠܦܐ ܡܣܘܩܠܐ ܘܛܒܥܬܐ ܦܪܝܫܬܐ، ܡܘܦܩܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 7 ܐܕܪ 2023، ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ( ܫܫܠܬܐ

(ܥܢܩܘܕ̈ܐ ܕܟܪܡܐ – عناقيد الكرمة ) ܡܚܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »

ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ (ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ)، ܐܡܝܢܬܐܝܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܝܗ̄ܒܼܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܢܕܝ ܚܕܬܐ ܘܦܪܝܫܐ ، ܟܕ ܡܘܦܩܠܗܿ ܝܘܡ

ܦܪܣܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ Read More »