ܐܠܩܘܫ ܚܒܝܒܬܐ ܚܦܩܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܫܒܘܿܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022

ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܡܪܘܬܗ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ “ܦܘܠܘܣ ܬܼܒܬ ܚܒܝܒ” ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܠܩܘܫ ܟܠܕܝܬܐ، ܡܫܘܪܐܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022 ، ܗܘ ܡܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܒܝܬ ܣܡܟܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܕܐܠܩܘܫ، ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܬܐ 9 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022، ܒܛܘܝܒܐ ܕܟܢܫܐ ܦܪܝܫܐ.
ܘܒܬܪ ܚܕ ܠܘܚܐ ܐܡܢܝܐ ܪܩܕܝܐ ܕܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ / ܩܡܫܠܝ ܒܣܘܪܝܼܐ، ܘܩܒܠܬܐ ܒܫܝܢܐ ܒܝܕ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܝܘܕܥܝܬܐ “ܐܝܦܐ ܚܒܝܒ” ܒܡܛܝܒ̈ܐ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܚܘܪܐ ” ܠܛܝܦ ܦܘܠܐ” ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܚܪܝܬܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܓܠܝܚܬܐ ܕܪܡܝܬܐ ܒܫܡܐ ” ܬܪܝ ܫܓܼܘܿܫ̈ܐ-المشاغبان” ܡܢ ܣܝܘܡܘܬܐ ܘܡܦܩܢܘܬܐ ܕ”ܒܐܣܠ ܫܐܡܝܐ”، ܡܡܬܠܢܘܬܐ : “ܢܘܐܝܠ ܬܐܘܡܐ” ، “ܐܝܘܢ ܥܒܕ ܐܠܡܣܝܚ” ، “ܓ̰ܘܗܪ ܦܪܝܕܝܼ” ، “ܪܝܬܐ ܓ̰ܡܝܠ” ، ܘ” ܓ̰ܡܝܠ ܙܐܗܝܼ”.
ܘܡܘܓܪܫܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܡܚܘܪ̈ܐ ܘܡܚܘܪ̈ܝܬܐ ܕܥܡܢ : “ܣܘܼܗܡ ܓ̰ܒܘܼܪܝܼ” ، “ܗܘܼܪܡܙ ܡܘܼܫܐ” ، “ܦܪܘܝܢ ܫܡܥܘܢ”، ܐܢܝ ܕܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܡܫܘܚܝ̈ܬܝܗܝ ܡܓܘܒܝ̈ܐ . ܘܚܒܫܠܗܘܢ ܐܦ ܗܕܟ ܠܘܚ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܪ̈ܩܕܝܐ ܕܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ. ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܕܘܪܫܐ ܡܚܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܣܒܐ ܘܢܒܓܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ “ܒܐܣܠ ܫܐܡܝܐ” ܘܫܒܪܐ “ܝܘܣܦ ܡܣܐܪ ܐܠܨܦܐܪ”.
ܘܐܦ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܿ ܩܛܝܪܬܐ ܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܚܕܐ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ܝܪܬܘܬܐ ܣܦܬܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܡܕܝܢ̈ܬܗ ܘܩܘܪ̈ܝܗ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘܗܿ ( “ܡܝܟܐܝܠ ܒܢܝܡܝܢ” ، “ܠܛܝܦ ܦܘܠܐ” ، ” ܒܗܢܡ ܫܡܢܝ”) ܘܦܝܫܠܗܿ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܝܬܒܬܐ ܒܝܕ (ܐܡܝܪ ܦܘܠܘܣ ܥܟܘ) ܕܦܝܫ ܚܬܝܡܐ ܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܒܚܕ ܠܘܚܐ ܐܡܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܝܗܠܐ ܕܒܪܡܝܐ ܣܘܪܝܝܐ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ، ܕܦܢܝܬܐ ܕܐܠܩܘܫ ܒܕ ܦܝܫܝ ܥܒܝܕܐ ܓܘܗܿ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܝܪܬܘܬܢܝܐ ܡܢ ܫܒܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022 ܗܘ ܒܕ ܡܓܪܫ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܠܡܬܚܐ ܡܢ 8- 12 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 ܡܫܢܝܢܐ ܡܢ ܢܘܗܕܪܐ – ܕܗܘܟ ܠܐܠܩܘܫ ( ܥܪܘܒܬܐ ܘܫܒܬܐ) ܘܬܠܣܩܘܦ ܓܘ ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܒܕ ܚܬܡ ܦܘܠܚܢ̈ܗ ܓܘ ܙܟܼܘܿ. ܘܚܒܫ ܚܘܪ̈ܙܗ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܒܬܝ̈ ܓܠܚ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܘܝܬܒܝ̈ܬܐ ܕܘܪ̈ܫܝܐ ܐܢܝ ܡܫܘܬܦܝ ܓܘܝܗܝ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܥܢ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap