ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܠܫܢ̈ܐ …. ܫܪܝܬܐ ܕܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܫܪܐܠܗ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܝܘܡ ܬܪܝܢܒܫܒܐ 8 ܐܝܪ 2023، ܫܘܦܗ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܥܠ ܫܒܟܐ ܕܐܢܬܪܢܝܬ ܒܐܪܒܥܐ ܠܫܢ̈ܐ (ܥܪܒܝܐ ،ܩܘܪܕܝܐ، ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܢܓܠܝܙܝܐ ) ܒܛܘܝܒܐ ܕܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܘܨܠ ܟܠܕܝܬܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܪܝ ” ܢܓ̰ܝܒܿ ܡܝܟܐܝܠ” ܘܥܕܘܪܬܐ ܕܩܢܨܠܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ “ܙܝܗܪܐ ܒܝܠ” ܘܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܘܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫ̈ܝܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ.
ܘܚܒܫܠܗ ܚܘܪܙܐ ܡܩܪܒܬܐ ܕܡܡܠ̈ܐ ܒܝܕ ܩܝܡܢ̈ܐ ܥܠ ܬܪܡܝܬܐ ܕ(ܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܒܨܝܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ) ܘܗܝ ܕܐܬܝܠܗܿ ܠܫܪܝܬܐ ܕܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܠܟܠܠܬܐ ܕܥܒܘܕܘ̈ܬܗ، ܟܕ ܡܘܒܝܢܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܝܩܪܐ “ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ” ܓܘ ܡܡܠܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܒܡܙܝܕܬܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܣܥܘܪ̈ܐ ܨܘܒܿ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܘܚܙܝܬܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܗ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܓܘܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܠـ (USAID) ܠܪܥܝܘܬܗܿ ܠܬܪܡܝܬܐ ܗܝ ܕܫܒܩܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܠܐܪܫܦܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܡܬܒܬܗܿ ܒܝܕ ܒܨܘܝ̈ܐ.
ܘܚܘܬܬܠܗ ܐܦ ܗܕܟ “ܐܘܓܼܢܐ” ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܡܫܪܝܢܐ ܒܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܦܠܟܠܘܪ ܘܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܐܝܕܐ ، ܗܘ ܒܕ ܡܫܪܪ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܠܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ.
ܘܚܘܬܬܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ” ܒܚܘܬܡܐ ܕܡܡܠܗ ܥܠ ܣܘܟܝܗ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܒܛܘܘܪܐ ܕܩܐܡ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܝ ܕܟܡ ܫܡܗܠܗܿ ܒـ (ܡܚܙܝܬܐ-ܢܘܪܐ) ܗܝ ܕܡܚܙܝܐ ܥܘܡܩܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܗܝ ܕܦܪܫܐܠܢ ܥܡ ܦܝܫܢ̈ܐ ܕܟܘܝܢ̈ܐ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܐܢܝ ܕܡܬܪܨܝ ܒܚܕܕܐ ܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ.
ܘܚܘܬܬܠܗ ܪܫ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܘܨܠ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܘܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܗܢ ܓܝܓܠܐ ܡܕܝܢܝܐ، ܘܡܘܒܝܢܗܿ ܥܕܘܪܬܐ ܕܩܢܨܠܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ “ܙܝܗܪܐ ܒܝܠ” ܒܣܒܪܐ ܕܬܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܐܢܝ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܥܝܪܩ.
ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܚܘܪܙܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܬܘܩܢܝܐ ܕܬܪܡܝܬܐ “ܢܘܐܪ ܢܥܘܡܝ” ܚܕ ܦܘܫܩܐ ܡܘܒܝܢܗ ܓܘܗ ܚܕܪ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܫܘܦܐ ܘܬܪ̈ܥܐ ܕܚܒܫ ܘܬܫܡܫܝ̈ܬܐ ܐܢܝ ܕܡܩܪܒܠܝܗܝ.
ܘܦܠܚܐ ܗܕ ܬܪܡܝܬܐ ܥܠ ܒܢܝܬܐ ܕܡܨܝ̈ܬܐ ܕܬܩܢܝܘܬܐ ܘܡܦܠܚܬܝܗܝ ܒܐܣܟܝܡܐ ܛܒܐ ܠܐܫܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܐܡܢܝܬܐ ܕܒܝܝ̈ ܥܡܢ، ܘܡܬܒܬܗܿ ܒܝܕ ܒܨܘܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܢܐ، ܓܘ ܒܐܡ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܐܠܟܬܪ̈ܘܢܝܐ ܐܬܝ ܥܡܐ ܥܡ ܒܥܝ̈ܬܐ ܕܕܪܐ ܘܬܩܢܝ̈ܘܬܗ.
ܘܒܣܒܪܐ ܕܡܥܕܪܐ ܗܕ ܬܪܡܝܬܐ ܥܠ ܛܘܘܪܐ ܘܬܩܢܝܘܬܐ ܘܐܪܫܦܬܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ݁̈ܬܐ ܒܫܒܝܠ̈ܐ ܬܘܩܢܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܫܒܝܠ̈ܐ ܬܘܩܢܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܐܢܝ ܕܒܕ ܫܒܩܝ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܪܘܚ ܓܘ ܐܬܝܪܐ ܚܫܝܒܐ ܘܥܒܕܠܗ ܚܕ ܩܢܛܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܘܠܚܘܕܝܐ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܐܝܙܓܕܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܗܘ ܕܓܘ ܥܝܪܩ ” ܡܐܬܝܘ ܬܘܠܪ” ܘܩܢܨܠܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܒܐܪܒܝܠ ” ܪܘܒ ܘܐܠܪ”، ܡܘܝܕܥܠܗܘܢ ܓܘ ܠܘܡܕܐ ܓܠܝܘܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܪܐ ܓܘ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܚܙܝܪܢ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ 2021 ، ܠܫܪܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕ(ܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܒܨܝܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ)، ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ (ܡܪܒܝܬܐ) ܬܒܝܠܝܐ USAID ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap