ܒܬܪ ܓܪܫ ܕܪܥܢܐ ܕܬܪܝ ܟܬܒ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ…ܚܘܬܡܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܪܝܢܬܐ

ܦܝܫܠܗܘܢ ܚܬܝܡܐ،  ܒܪܡܫܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 18 ܐܝܪ 2023، ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܪܝܢܝܬܐ ܗܘ ܕܟܡ ܛܟܣ ܠܗ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܩܘܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ،  ܠܡܬܚܐ ܡܢ 17-18 ܐܝܪ ܩܐܡܝܐ، ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܓܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ.

ܘܫܘܪܐܠܗܘܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܒܢܘܩܙܐ ܕܫܒܪ̈ܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܣܢܕܒܕ ܕܟܬܒ̈ܐ،  ܒܬܪ ܗܕܟ ܢܘܩܙܐ ܐܡܢܝܐ ܕܝܗܠܐ ܐܟܕܝܡܝܐ ܕܐܘܪܢܝܢܐ،  ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܒܝܕܐ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܓܪܫ ܕܪܥܢܐ ܕܟܬܒܐ ܕ(ܟܪ̈ܟܬܐ ܕܚܠܡ̈ܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ – تلافيف أحلام الخريف) ܕܕ.”ܣܡܝܪ ܚܘܪܢܝ ܗܘ ܕܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܠܡܛܝܒ̈ܐ ܝܘܣܦ ܟܒܘ“.

ܘܒܬܪ ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܓܪܫ ܕܪܥܢܐ ܕܟܬܒܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܕ(ܥܩܪ̈ܐ ܡܘܨܠܝ̈ܐ – جذور موصلية) ܢܘܩܙܐ ܙܡܝܪܝܐ ܡܘܒܣܡܠܗ ܠܒܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ،  ܒܬܪ ܗܕܟ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܦܝܫܠܗܿ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܒܝܕ ܝܘܕܥܝܐ (ܣܐܡܪ ܐܠܝܣ ܣܥܝܕ) ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܟܠ ܡܢ ( ܐܟܕ ܡܪܕ،  ܨܒܚ ܡܝܟܐܝܠ ܒܪܚܘ ܘܐܝܒܢ ܓ̰ܢܝ) ܗܝ ܕܝܗ̄ܘܐ ܚܕܪ ( ܓܪܐ ܕܒܬܝ̈ ܓܠܚ̈ܐ ܓܘ ܒܪܝܬܐ ܕܚܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܡܢ ܩܪ̈ܘܝܐ ܡܥܒܕܢ̈ܐ).

ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܚܬܝܡ̈ܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܒܚܕ ܢܘܩܙܐ ܙܡܝܪܝܐ ܕܝܗܠܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܡܘܨܠܝ̈ܐ – جذور موصلية).

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ،  ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܪܝܢܝܬܐ ܚܒܫܠܗ ܓܪܫ ܕܪܥܢܐ ܕܟܬܒܐ ܕ(ܥܢܩܘܕ̈ܐ ܕܟܪܡܐ – عناقيد الكرمة) ܕܐܒܐ ܟܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܪܝܩܘܣ ܚܢܐ”  ܗܘ ܕܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܠܡܛܝܒ̈ܐ ܡܚܘܪܐ ܨܠܚ ܣܪܟܝܣ“.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap