ܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܡܘܚܝܐܠܗ ܚܘܬܡܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܣܝܢܡܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܓܘ ܒܓܕܕ

ܡܘܚܝܐܠܗ ܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܢܩܘܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܚܕܒܫܒܐ 14 ܐܝܪ 2023 ، ܙܘܝܚܐ ܚܘܬܡܝܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܕܣܝܢܡܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܒܢܘܣܟܗ ܬܪܝܢܐ ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܥܠ ܒܐܡܐ ܕܪܫܝܕ ܒܐܪܫܟܝܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܒܓܕܕ.

ܘܐܬܝܠܗܿ ܫܘܬܦܬܐ ܕܝܗܠܐ ܓܘ ܠܘܚ̈ܐ ܪ̈ܩܕܝܐ ܡܘܦܨܚܠܗܿ ܡܛܝܒ̈ܐ ܘܟܡܚܙܐܠܗ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡܟܘܝܢܐ ܫܪܫܝܐ ܡܢ ܡܟܘܝܢ̈ܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܝܠܗܿ ܓܗܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܫܘܬܦ ܓܘܗܿ ܓܘ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܗܢ ܥܕܥܐܕܐ، ܕܦܝܫ ܡܝܩܪܐ ܝܗܠܐ ܒܕܘܪܥܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܠܛܝܡܢܬܐ ܕܓܪܗ ܘܣܢܕܬܐ ܕܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܗܠܐ “ܠܝܬ ܒܢܝܡܝܢ” ܚܕ ܡܡܠܐ ܟܪܝܐ ܡܛܘܝܡܢܗ ܓܘܗ ܓܪܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܒܪܝܬܐ ܕܝܗܠܐ ܘܟܠܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܥܣܩܘ̈ܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܩܪܒܬܗ ܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܒܫ ܫܦܝܪܐ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܝܗܠܐ ܓܘ ܒܓܕܕ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܒܕܥܪܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܝܗܠ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܝ ܕܥܪܒܠܗܘܢ ( ܪܚܩܠܗܘܢ) ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܐ، ܘܡܘܝܕܥܠܗ ܕܢܝܫܝܗܝ ܝܠܗ ܐܝܬܘܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܦܘܪ̈ܣܐ ܘܫܘܦ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܘܬܒܠܝ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ.
ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܠܙܘܝܚܐ ܕܚܘܬܡܐ ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܕܝܪܘܬܐ ܘܥܬܩ̈ܐ ܓܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܚܘܝܕܝܬܐ “ܐܚܡܕ ܦܟܐܟ ܐܠܒܕܪܢܝ”، ܡܠܘܟܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ “ܥܐܪܦ ܐܠܣܐܥܕܝ”، ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܝܢܡܐ ܘܒܐܡܐ “ܐܚܡܕ ܚܣܢ ܡܘܣܐ”، ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܘܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܓܘܢܝ݁ܐ ܓܘ ܘܙܝܪܘܬܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܟܘܟܒ̈ܐ ܒܫ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܡܢܐ ܥܝܪܩܝܐ ܘܣܘܪܝܼܝܐ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܝܘܡ݁̈ܬܐ ܕܣܝܢܡܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܒܡܬܚܐ، 11 – 14 ܐܝܪ ܩܐܡܝܐ، ܘܝܠܗܿ ܫܘܬܦܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܓܘ ܐܪܫܟܝܬܐ ܒܓܕܕ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap