ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ… ܘ ܘܐܦܩܐ
ܐܟܕ ܡܘܪܕ

(ܡܲܩܪܵܒܼܬܵܐ)

 • ܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ.. ܠܹܫܵܢܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܒܸܝܬ ܢܲܗܪܸ̈ܝܢ .. ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܠܹܫܵܢܵܐ ܫܘܿܡܸܪܵܝܵܐ ܠܐܲܠܓܕܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ ܩܕܵܡ ܡܲܘܠܲܕܵܐ.. ܘܝܼܠܸܗ ܬܘܼܡܵܝܵܐ ܕܐܲܟܵܕܵܝܸ̈ܐ ܘܒܵܒܼܠܵܝܸ̈ܐ ܘܐܵܫܘܿܪܵܝܸܐ ܘܐܝܼܬܠܸܗ ܣܵܗܼ̈ܕܘܵܬܼܵܐ ܚܲܝܠܵܢܸ̈ܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܸܗ ܐܲܪܝܼܟܼܬܵܐ ܘܡܵܐ ܕܝܼܠܸܗ ܛܥܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܝܲܪܬܘܿܬܼܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ ܕܲܒܬܼܵܐ.. ܝܼܠܸܗ ܓܵܘ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܐܹܕܝܘܿܡ ܥܲܠ ܕܒܲܚܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܚܕܵܐ ܓܸܢ݇ܫܵܐ، ܡܛܠ ܕܥܵܫܬܵܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܢܹܨܚܵܢܵܐ ܨܘܿܒ ܛܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܒܥܵܢܘܼܬܼܵܐ.
  ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ.. ܩܵܐܹܡ ܒܥܝܵܐ
  ܩܵܐܹܡ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܘܲܚ ܒܝܼܕܵܥܵܐ܇

  * ܡܫܘܼܪܸܐܠܸܗ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܠܚܘܼܪܙܹܗ ܒܵܬܲܪ ܡܹܬܢܲܦܵܨܢܘܼܬܼܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܓܵܘ ܩܠܸܝܡܵܐ܆ ܐܵܕܲܪ 1991
  *ܘܒܵܬܲܪ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܦܲܪܠܲܡܵܢ ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 1992، ܘܢܦܹܩܠܸܗ ܩܲܢܘܿܢܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬܑܼܵ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܘܦܘܼܣܩܵܢܵܗ (ܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪ̈ܵܫܸܐ
  ܐܲܪܒܹܝܠ ܘܕܗܘܿܟ ܐܲܝܢܝ ܕܐܝܼܬ ܒܝܲܝܼ̈ܗ ܟܲܠܕܘܿ ܐܲܫܘܿܪ̈ܵܝܸܐ)
  * ܘܦܲܣܘܿܥܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܓܵܘ ܐܵܕܲܪ 1992 ܡܼܢ ܣܕܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܥܲܡ ܫܹܢܸ̈ܐ ܕܪ̈ܵܫܲܝܸܐ ܘܦܝܼܫܠܵܗ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܥܲܡܲܠܝܼܬܼܵܐ ܕܣܠܲܠܩܬܵܗ.. ܗܲܠ ܕܢܦܩܠܵܗ ܙܒܲܢ݇ܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܫܲܪܘܵܝܬܵܐ (ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ) 1998 ܘܒܢܹܨܚܵܢܵܐ.. ܙܝܼܗܘܵܐ ܙܪܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܪܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܡܢ ܟܠܲܝܼ̈ܗ ܝܲܠܵܕܗܿ.. ܘܝܼܗܘܵܐ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܡܗܵܕܲܪܬܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܛܲܝܵܒܼܬܵܐ ܘܬܲܪܓܵܡܬܵܐ ܘܫܒܼܝܼܠܸܐ ܘܛܒܲܥܬܲܝܼ̈ܗ ܠܡܲܕܪܵܫܸܐ ܚܒܼܝܼܫܸ̈ܐ ܫܒܼܝܼܫܸ̈ܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܚܨܵܪܸ̈ܐ ܥܲܠ ܦܢܝܼܬܼܵܐ ܘܦܪܝܼܫܵܐܝܬ ܒܫܹܢܸ̈ܐ (1998-1991) ܘܒܵܬܲܪ ܗܵܕܲܟܼ ܡܫܘܼܪܸܠܵܗ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܡܛܲܟܲܣܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܛܒܼܵܥܬܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܸܐ ܠܦܘܼܬܼ ܬܲܟܿܒܲܪܬܵܐ (ܢܦ̮ܛܵܐ ܒܲܪܩܘܒܼܠ ܡܸܐܟܼܘܼܠܬܵܐ).

  * ܘܓܵܘ ܡܲܕܗܵܛܵܐ ܕܬܪܲܝܢܘܼܬܼܵܐ ܘܒܵܬܲܪ ܗܵܕܲܟܼ ܛܘܼܝܵܒܼܵܝܬܵܐ ܙܝܼܕܠܗܿܘܢ ܐܘܼܠܨܵܢܸ̈ܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܡܼܢ ܓܸܢ݇ܒܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܘܡܥܲܪܩܵܠܬܵܐ ܓܵܘ ܛܒܲܥܬܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܸܐ ܠܪܵܒܵܐ ܫܹܢܸ̈ܐ ܘܒܣܢܲܕܬܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܒܲܟܼܬܵܐ ܒܫܲܘܦܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒܸܵܐ..
  * ܘܗܵܕܲܟܼ ܟܵܕܝܼܪܵܐ ܕܡܕܲܪܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܢܲܦܝܼܩܸ̈ܐ ܕܣܵܗܡܵܐ ܣܘܼܕܝܵܝܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܡܲܪ̈ܗܵܛܸܐ ܒܸܝܬܨܲܘܒܵܝܸ̈ܐ ܘܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܡܘܩܪ̈ܒܸܐ ܡܹܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܒܵܥܘܼܝ̈ܵܬܼܵܐ ܝܦܬܲܚܬܵܐ ܕܣܲܗܡܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܒܸܝܬܨܲܘܒܸܵܐ ܕܩܠܸܝܡܵܐ ܐܹܠܵܐ ܠܲܝܬܗܘܵܐܠܵܗ ܦܲܝܕܵܐ… ܘܠܥܹܠܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܸܵܐ ܕܡܵܨܵܝ̈ܵܬܼܵܐ ܡܠܘܿܐܵܢܸ̈ܐ ܘܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܕܡܕܲܪܫܢܘܼܬܼܵܐ ܕܒܸܝܬܨܲܘܒܵܐ ܠܣܘܼܪ̈ܝܵܝܸܐ ܓܲܘ ܦܢܝܼܬܼܵܐ.. ܘܠܵܐ ܣܢܸܕܠܗܘܿܢ ܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܓܸܘ ܒܲܪ̈ܵܝܸܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܣܢܲܕܬܵܐ ܕܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ.
  *ܘܥܲܠ ܗܵܕܸܐ ܣܢܹܕܠܵܗ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܣܘܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܙܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܵܬܼܵܗܿ ܒܐܲܪܒܸܝܠ ܘܕܗܘܿܟ ܒܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܡܼܢ ܟܸܕܝܼܪܸ̈ܐ ܒܲܥܝܵܢܸ̈ܐ ܓܵܘ ܡܕܲܪܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܲܬܲܪ ܡܫܲܘܬܲܦܬܲܝܼ̈ܗ ܓܵܘ ܕܘܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܘܗܘܸܐܠܸܗ ܡܫܵܢܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ܡܟܵܐ ܡܼܢ ܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܡܼܢ ܦܢܝܼܬܼܵܐ ܠܐ݇ܚܪ̈݇ܢ݇ܬܵܐ ܒܒܲܪ̈ܵܝܹܐ ܕܫܲܪ̈ܛܸܐ ܦܣܝܼܩܸ̈ܐ.. ܘܩܵܒܲܠܬܵܐ ܕܐܲܣܵܪܵܐ ܘܐܵܡܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܠܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܲܪ̈ܵܝܸܐ ܕܡܲܠܦܵܢܼ̈ܐ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܲܬܘ̈ܵܬܼܵܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܸܐ ܡܼܢ ܐܲܝܢܝ ܕܟܸܐ ܝܲܕܥܝܼ ܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܡܲܥܒܲܪ̈ܬܲܝܗ ܓܵܘ ܕܘܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܡܫܘ݂ܬܸܦܠܗܘܿܢ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܟܲܗܼ̈ܢܸܐ ܘܡܫܲܡܫܵܢܸ̈ܐ.. ܓܵܘ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܦܹܢܼ̈ܝܵܬܼܵܐ.
  * ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ ܟܠ ܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܘܵܠܸܐ ܕܚܲܙܝܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕ݇ܟܡܵܐ ܩܛܪܸ̈ܐ ܘܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܹܠܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܝܸܗܘܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܒܘܼܫ ܚܲܠܵܢܸ̈ܐ ܗܲܠ 2003 ܠܡܵܪܲܢ ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵ ܕܛܲܟܼܣܵܐ ܓܵܘ ܒܲܓܼܕܵܕ.. ܘܥܲܡ ܦܘܼܣܩܵܢܸ̈ܐ ܚܲܕܬܸ̈ܐ ܡܫܘܼܪܸ̈ܐܠܗܘܢ ܡܕܝܼܢ̈ܵܬܼܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܸܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܸܐ ܓܵܘ ܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܡܼܢ ܣܹܕܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܘܿܬܼܵܐ ܝܼܠܵܗ ܕܝܼܗܘܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 2004 ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܬܝܼܚܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܸܝܬܨܲܘܒܵܐ ܕܒܲܓܼܕܵܕ ܒܟܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ، ܘܝܼܗܘܵܐ ܗܵܘ ܫܘܼܟܼܠܵܠܵܐ ܒܘܼܫ ܪܲܒܵܐ ܠܢܲܦܝܼܩܸ̈ܐ ܕܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܡܕܪ̈ܫܵܢܘܼܬܼܵܢܵܝܸܐ ܒܵܬܲܪ ܡܥܲܪܩܲܠܬܵܐ ܕܦܬܲܚܬܵܐ ܕܣܲܗܡܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܩܠܸܝܡܵܐ ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ 2016 ܠܡܵܪܲܢ.
  – ܒܲܓܼܕܵܕ ܐܵܕܹܝܼܵܐ ܢܦܹܩܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܣܲܗܡܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܢ (14) ܙܒܲܢ݇ܬܝ̈ܵܬܼܵܐ.
  – ܘܒܐܲܪܒܸܝܠ ܢܦܹܩܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܣܲܗܡܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ (ܟܠܲܢܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܒܸܒܬܨܲܘܒܵܐ ܕܨܲܠܵܗܐܲܠܕܝܼܢ ܬܪ̈ܝ ܙܒܲܢ݇ܬܝ̈ܵܝܬܼܵܐ)
  * ܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܕܢܲܦܝܼܩܸ̈ܐ ܕܒܸܝܬܨܲܘܒܵܐ ܕܒܓܼܕܵܕ ܫܒܼܩܠܸܗ ܠܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ.. ܡܛܠ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܝܘܼܬܼܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡܹܢܲܝܼܗ ܡܥܲܘܼܝܹܢܗܘܿܢ ܓܵܘ ܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ.
  * ܐܹܠܵܐ ܢܲܩܦܝܼܩܸ̈ܐ ܕܐܲܪܒܸܝܠ: ܗܲܠ ܗܵܫܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܝܘܼܬܼܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܹܢܲܝܼ̈ܗ ܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܡܕܲܪ̈ܫܵܢܸܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܡܘܿܪܸ̈ܐ ܐܵܘ ܐܲܣܵܪܸ̈ܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܵܝܸ̈ܐ ܘܪ̈ܵܒܘܼܬܲܝܗ ܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.. ܘܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܲܢ ܬܪ̈ܲܝܵܢܵܝܸܐ ܓܵܘ ܐܪܒܸܝܠ ܘܕܗܘܼܟ ܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܐܹܠܲܝܼ̈ܗ ܪܵܒܵܐ، ܥܲܠ ܟܠ ܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܡܘܩܪ̈ܒܼܸܐ ܘܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܒܥܹܠܬܵܐ ܕܥܕܼܵܝܵܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܵܐ ܓܸܘ ܦܢܝܼܬܼܵܐ.
  ܐܵܗܵܐ ܩܵܐܡ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܐܹܬܼܥܲܝܢܵܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܚܲܕܬܸ̈ܐ ܐܵܘ ܥܲܣܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܓܵܘ ܐܲܣܵܪܸ̈ܐ ܠܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܠܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܫܘܼܪ̈ܝܵܝܸܐ ܐܵܘܐܵܡܘܿܪܸ̈ܐ ܒܒܵܨܘܿܪܘܼܬܼܵܐ.. ܐܲܢܸ̈ܐ ܐܲܝܟܵܢܼ̈ܘܵܬܑܼܵ ܡܘܼܫܦܹܠܗܘܿܢ ܠܚܘܼܪܙܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܓܵܘ ܫܹܢܸ̈ܐ ܕܒܵܬܲܪ 2014 ܘܗܲܠ ܗܵܫܵܐ.
  * ܐܵܦ ܐܲܝܟܲܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܒܢܲܝܼ̈ ܥܲܡܲܢ ܦܘܼܠܵܛܵܐ ܕܓܕܫܸ̈ܐ ܕܕܐܥܫ ܕܦܹܢܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܫܛܚܵܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ ܘܦܬܲܚܬܵܐ ܕܬܲܪ̈ܥܸܐ ܕܬܲܘܬܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܫܹܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܓܵܘ ܐܬܪܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܘܫܦܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܝܬܵܐ ܘܬܫܡܫܼ̈ܝܵܬܼܵܐ، ܘܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܛܪܸ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܸܐ ܠܡܲܬܘ̈ܵܬܼܵܐ ܘܦܹܢܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܥܒܲܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܥܲܠܲܝܼ̈ܗ ܘܡܬܲܥܒܿܕܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܲܝܼ̈ܗ ܓܵܘܗ.
  ܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܲܢ ܣܘܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ ܒܚܵܝܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܸ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܸܐ.. ܡܨ̈ܵܝܵܬܼܵܐ  ܕܠܝܼܬܼ ܗܵܫܵܐ ܠܵܝܠܵܝܼ̈ܗ ܡܥܲܕܪ̈ܘܢܸܐ ܓܵܘ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܕܩܛܪܼ̈ܝܗ ܠܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܲܝܗ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪ̈ܚܲܗ ܥܝܵܕܵܝܬܼܵܐ، ܘܥܲܠ ܗܵܕܸܐ ܝܼܗܘܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܝܼܠܵܗ ܬܢܵܝܬܵܐ ܪܘܝܼܚܬܵܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܘܟܠܵܝܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܲܫܦܲܠܬܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܚܘܿܪܙܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܠܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܨܘܿܒ ܒܘܼܫ ܛܵܒܼܵܐ.
  ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ : ܡܼܢ ܓܸܢ݇ܒܵܐ ܕܐܲܬܪܵ (ܩܵܢܘܿܢܼ̈ܐ)
  3- ܐܝܼܬ ܩܵܢܘܿܢܸ̈ܐ ܣܲܢܕܵܢܸ̈ܐ ܠܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܩ ܘܩܠܸܝܡܵܐ، ܐܹܠܵܐ ܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܕܦܹܬܼܓܼܵܡܸ̈ܐ ܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܕܲܡܝܵܢܸ̈ܐ ܒܠܵܐ ܦܘ݂ܠܚܵܢܲܝܼ̈ܗ.
  ܐ- ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܪܘܼܫܡܵܝܼܐ ܘܡܹܢܲܝܼ̈ܗ ܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܤܝܵܝܵܐ ܪܲܩܡܵܐ (7) ܢܦܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2014 ܒܝܲܕ ܡܲܘܬܒܼܵܐ ܕܬܲܚܠܘܼܦܸ̈ܐ ܕܥܝܼܪܵܩ. (1)
  ܒ- ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܹܫܵܢܸ̈ܐ ܪܘܸܫܡܵܝܸܐ ܓܵܘ ܩܠܸܝܡܵܐ ܘܡܢܵܢܲܝܼ̈ܗ ܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܪܲܩܡܵܐ (6) ܢܩܝܼܩܵܐ ܓܵܘ (2) 29/10/2014 ܦܲܪܠܲܡܵܢ ܕܩܠܸܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܣܬܵܢ.
  ܓ- ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܪܲܩܡܵܐ (5) ܠܫܲܢ݇ܬܵܐ (2015) ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܪܡܚܵܡܵܝܬܵܐ ܕܙܕܩܸ̈ܐ ܕܟܘܼܝܵܢܸ̈ܐ (ܕܒܨܝܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ) ܓܵܘ ܟܘܪܕܣܬܵܢ – ܥܝܼܪܵܩ ܢܦܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܦܲܪܠܲܡܵܢ ܕܩܠܼܝܡܵܐ ܕܟܘܪܕܣܬܵܢ (3).

ܘܓܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܥܝܼܪܩܵܝܵܐ
(4) ܡܠܘܿܐܵܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܼܠܸܗ ܒܚܒܼܵܫܵܐ ܥܲܠ ܙܕܩܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩܵܝܸܐ ܒܡܵܠܲܦܬܵܐ ܕܒܢܘܿܢܲܝܼ̈ܗ ܒܗܵܢ ܠܹܫܵܢܵܐ.
ܘܪܒܸܝܸܥܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܝܵܬܼ ܡܠܘܿܐܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܼܠܸܗ ܠܹܫܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܢܝ ܕܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܡܬܪܘܼܨܸܐ ܓܵܘܲܝܼ̈ܗ ܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܫܲܟܝܼܢܵܝܬܵܐ (4).

ܫܘܼܬܐܵܣܼ̈ܐ:
– ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܪܝܵܝܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܵܬܼܵܐ ܢܵܩܘܿܦܼ̈ܐ ܐܹܠܵܗ ܓܵܘ ܐܲܪܒܸܝܠ ܘܕܗܘܿܟ، ܘܡܲܕܪ̈ܵܫܵܝܬܼܵܐ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ.
ܐ- ܒܵܬܲܪ ܡܫܵܪܵܝܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܵܫܵܝܬܼܵܐ ܣܘܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ ܘܡܼܢ ܣܕܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܪܘܫܡܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܕܐܲܪܒܝܠ ܘܕܗܘܿܟ ܓܵܘ 9-ܐܲܕܲܪ- 1993 ܡܫܘܼܪܸ̈ܐܠܗܘܢ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܣܘܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ ܘܡܲܕܪ̈ܵܫܵܝܬܼܵܐ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ ܘܡܼܢ ܣܕܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܒܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܕܝܵܝܵܐ ܓܵܘ ܕܗܘܿܟ ܡܛܸܐܠܸܗ ܡܹܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܠ 14 (ܘܒܐܲܪܒܸܝܠ) 10 ܡܲܕܪ̈ܵܝܵܝܵܬܼܵܐ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ ܘܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܡܼܢ ܣܕܪܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܟܸܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ.
ܒ- ܡܕܵܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܸܢܸܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܡܫܘܼܪܸܐܠܵܗ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܗܿ ܓܵܘ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 1-6-1996 ܘܓܵܘ 19-6-2001 ܡܫܘܼܚܠܦܠܵܗܿ ܒܵܬܲܪ ܠܘܼܡܵܕܸܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܠܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܒܫܘܼܠܛܢܘܼܬܼܵܐ ܕܩܠܸܝܡܵܐ ܕܟܘܼܪܕܣܬܵܢ.

ܡܥܝܼܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ:
– ܬܢܵܝܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܠܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܝܬܵܐ ܓܵܘ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ، ܘܵܠܸܐ ܕܗܵܘܸܐܠܵܗ ܗܲܝܟܠܵܐ ܟܵܡܝܼܠ ܘܣܕܪܸ̈ܐ.. ܘܠܵܐ ܒܵܨܹܪ ܡܹܢܝܵܢܵܐ ܕܦܵܠܵܚܸ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܝܸ̈ܐ ܓܸܘܗ ܡܼܢ (10) ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܸܐ ܡܼܢ (ܒܚܝܼܪܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ، ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܬܲܪܓܵܡܬܵܐ، ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒܼܵܐ، ܚܘܼܪ̈ܙܸܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܘܒܵܥܘܼܝܵܬܵܗ، ܥܲܡ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܡܕܵܪܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ، ܠܦܘܼܬܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ.. ܐܹܠܵܐ ܟܠܸܐܠܸܗ ܐܹܣܵܗ ܓܵܘ19-6-2001) ܘܗܲܠ ܗܵܫܵܐ ܘܒܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܙܝܼܕܠܸܗ ܡܹܢܝܵܢܵܐ ܕܦܲܠܵܚܸ̈ܐ ܓܵܘܵܗܿ ܡܼܢ 3-4 (ܦܲܪܨܘܿܦܸܐ) ܘܡܹܢܲܝܼ̈ܗ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ.
ܡܲܚܫܲܚܼ̈ܝܵܬܵܐ:

ܐ- ܡܲܟܡܵܠܬܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡܪܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܢܬܵܐ ܒܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܦܘܬܼ ܚܘܼܙܪܸ̈ܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܠܬܫܡܫܬܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܼܵܐ، ܘܥܒܲܪܬܵܐ ܕܡܲܣܲܐܬܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܵܐ ܠܚܘܼܪܙܸܗ.. ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܫܵܐܝܼܬ ܠܲܬ ܣܵܟܼ ܡܲܣܲܐܬܵܐ ܐܹܠܸܗ.
ܒ- ܡܬܲܡܵܡܬܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡܕܲܒܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܬ ܡܕܲܒܪ̈ܢܘܵܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܸ̈ܐ ܠܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܐܲܪܒܸܝܠ ܘܕܗܘܿܟ.. ܘܣܢܲܕܬܲܝܼ̈ܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܬܵܐ.

ܓ- ܡܲܕܪ̈ܫܝܵܬܲܢ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ: ܪܵܒܵܐ ܡܹܢܲܝܼ̈ܗ ܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܒܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܸ̈ܐ (ܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܐܪ̈ܚܸܐ ܥܲܠ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܸܐ) ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܘܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܫܝܵܬܼܵܐ ܠܵܐܝܠܲܝܼ̈ ܐܲܝܟܼ ܫܹܘܝܵܐ ܒܥܝܵܐ ܓܵܘ ܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ، ܟܲܕ ܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܡܠܝܼܠܵܝܼ̈ܘܵܬܼܵܐ- ܫܛܚܸ̈ܐ ܘܡܹܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܒܹܥܝܸ̈ܐ (ܟܲܫܝܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܲܬܼܠܸܬܠܗܘܿܢ ܘܐ݇ܚܪܸ̈݇ܢܸܐ) ܘܐܵܦ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܡܕܲܪܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܠܵܝܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܚܲܕܬܸ̈ܐ ܠܚܝܼܡܸ̈ܐ ܥܲܡ ܫܘܼܚܠܵܦܸ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܸܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܵܐ.. ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܸ̈ܐ.

ܕ- ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܝܼܠܵܝܼ̈ܗ ܕܘܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܡܟܲܫܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܢ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܫܘܼܚܠܵܦܸ̈ܐ ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܦܲܝܫܝܼ ܥܒܼܝܼܕܸܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܸܐ ܕܡܕܲܪܫܵܢܘܼܬܼܵܐ.. ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܗܲܝܵܝܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܵܐ ܘܡܕܲܪܫܵܢܵܐ ܠܟܠܲܝܼ̈ܗ ܕܪ̈ܵܫܸܐ.
ܗ- ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܕܩܛܪܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܓܵܘ ܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܹܬܼܥܲܝܼ̈ܢܵܢܘܵܬܼܵܐ ܚܲܕܬܸ̈ܐ/ ܐܲܣܵܪܸ̈ܐ ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܝܸ̈ܐ/ ܐܵܘ ܐܵܡܘܿܪ̈ܐ- ܘܝܼܘܬܪܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܡܼܢ ܢܲܦܝܼܩܸ̈ܐ ܕܣܲܗܡܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܕܒܸܝܬܨܲܘܒܵܐ ܕܨܲܠܵܗܐܠܕܝܼܢ- ܟܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ.
ܘ- ܫܒܼܝܸܠܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ:
1- ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܬܘܼܪܵܨܡܲܡܠܠܸ̈ܐ ܘܣܲܦܪܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܬܵܪܲܨܬܵܐ ܕܣܝܼܗܵܬܼܵܐ ܒܘܕ ܬܢܵܝܬܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܸܗ ܩܸ̈ܐܡܵܝܸܐ ܘܡܛܲܝܒܼܬܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܸܐ ܚܲܕܬܸ̈ܐ ܘܣܢܲܕܬܵܐ ܕܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ (ܕܟܬܵܒܼܬܵܐ ܘܡܛܲܝܝܵܒܼܬܵܐ ܘܓܸܢ݇ܒܵܢܸ̈ܐ ܐܲܡܢܵܝܸ̈ܐ ܘܫܒܼܝܼܠܸܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܠܫܒܼܝܼ̈ܠܸܐ ܘܐ݇ܚܪܸ̈݇ܢܸܐ)ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܼܢ ܚܕܵܐ ܥܹܕܵܢܵܐ ܐܵܪܝܼܟܸܬܵܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܡܬܘܼܗܡܹܫܐ ܗܵܢ ܣܵܗܡܵܐ ܒܝܲܕ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܠܲܬܠܸܗ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘ̈ܵܬܼܵܐ ܡܵܠܵܝܵܬܼܵܐ.
2-  ܫܒܼܝܼܠܸܐ ܐܲܝܢܝ ܕܟܸܐ ܦܲܝܫܝܼ ܡܬܘܪ̈ܓܡܸܐ ܡܼܢ ܠܫܵܢܸ̈ܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܥܲܕܲܒܵܝܵܐ ܠܠܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܦܣܝܼܩܬܵܐ ܥܲܠܵܗ ܘܝܼܠܵܗ ܒܦܠܵܚܵܐ ܠܦܘܬܼ ܬܲܟܿܒܲܪܬܵܐ ܕܦܲܣܩܵܐ ܥܲܠܵܗ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܵܢ̈ܐ ܡܬܘܼܚܹܒܸ̈ܐ ܘܦܲܪܫܵܐ ܐܹܠܲܝܼ̈ܗ ܡܨ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܡܵܠܵܝܵܬܼܵܐ ܣܲܢܕܵܢܸ̈ܐ ܠܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܦܲܝܫܝܼ ܡܚܘܼܦܛܹܢܸ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܓܝܼܓܼܠܵܐ.
ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ:
* ܠܵܐܝܠܵܗ ܛܫܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܼ̈ܗ ܕܓܕܫܸ̈ܐ ܕܗܘܸܐܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܦܢܝܼܬܼܵܐ ܒܵܬܲܪ 2003 ܘܗܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܐܥܫ ܘܡܵܐ ܕܒܪܸܐܒܸܗ ܥܲܡܲܢ ܡܼܢ ܩܛܪܸ̈ܐ ܕܵܒܵܐ ܘܬܲܘܬܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܹܢܝܵܢܵܐ ܐ݇ܚܕܸ݇ܢܸܐ ܠܒܲܪ̈ܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘܢܹܢܲܝܼ̈ܗ ܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܕܦܹܢܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܕܗܘܿܟ ܘܐܲܪܒܸܝܠ..  ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܬܘܼܥܒܕܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܘܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܵܫܝܵܬܼܵܐ.. ܘܓܵܘ ܥܹܕܵܢܵܐ ܡܬܘܼܚܲܒܬܵܐ (ܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܕܒܼܝܼܪܸ̈ܐ ܡܹܢܝܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܲܕܪ̈ܵܣܝܵܬܑܼܵ ܘܚܲܝܲܕܬܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܸܐ.. ܘܠܵܐ ܦܝܲܫܬܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܕܪ̈ܵܣܝܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܕ݇ܟܡܵܐ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܸܐ ܒܥܹܠܬܼܵܐ ܕܬܲܘܬܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܐܹܬܼܥܲܝܢܵܢܼ̈ܘܬܼܵܐ ܡܼܢ ܫܲܢ݇ܬܵܐ 2014 ܘܗܲܠ ܐܝܕܘܿܡ ܘܐܵܦ ܬܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܝܸܝܸܐ ܥܲܣܩܵܐ ܥܲܠ ܪܵܒܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܼܵܐ).

* ܘܐܵܗܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܚܒܼܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܦܘܼܣܩܵܢܸ̈ܐ ܒܥ܆ܠܥܵܕܼ ܡܼܢ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܕܩܛܪܸ̈ܐ:
1-  ܐܹܬܼܥܲܝܢܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܹܢܝܵܢܵܐ ܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ ܡܕܲܪ̈ܫܵܢܸܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ (ܒܒܵܨܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܒܠܵܐ ܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܡܕܲܪܫܵܢܘܼܬܼܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘܡܲܘܠܲܦܬܼܵܢܵܝܸܐ ܒܵܬܲܪ ܡܫܲܘܬܵܒܼܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܘܬܲܘܬܵܒܼܘܿܬܼܵܐ ܕܐ݇ܚܪܼ̈݇ܢܸܐ ܡܼܢ ܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ ).
2- ܣܲܡܣܲܡܬܵܐ ܕܩܛܪܸ̈ܐ ܕܚܲܕ݇ܡܟܵܐ ܡܕܲܪ̈ܫܵܢܸܐ ܒܲܐܣܵܪܸ̈ܐ ܒܠܥܵܕܼ ܡܼܢ ܚܲܕ݇ܡܟܵܐ ܫܲܪ̈ܛܸܐ.
3- ܐܸܪܿܘܡܵܐܒ ܐܸܢܸ݇ܪ̈ܚ݇ܐ ܐܼܵܬܲܝܫܵܪ̈ܕܲܡ ܐܵܡܟ݇ܕܲܚܕ ܐܼܲܬܼܘܩܼܢܝܕ ܐܵܡܵܡܿܘܬ ܡܼܢ ܦܹܢܼ̈ܬܝܗ ܘܥܲܠ ܡܲܩܕܵܒܼܬܵܐ ܕܣܢܲܕܬܵܐ ܐܹܠܲܝܼ̈ܗ.

4- ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܟ݇ܡܵܐ ܐܲܠܨܵܬܼܵܐ ܐܹܣܵܝܸ̈ܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܠܡܲܕܪ̈ܵܫܵܝܬܼܵܐ.. ܡܼܢ ܫܒܼܝܼܠܸܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܘܣܝܼܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܕܵܒܪ̈ܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܣܢܲܕܬܵܐ ܕܟܲܫܝܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܠܘܿܐܵܝܸ̈ܐ ܘܣܘܼܟܵܠܵܝܸ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܒܲܕܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܝܵܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܝ̈ܵܬܼܵܐ. ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܐܲܝܟܵܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܵܢܲܢܩ̈ܵܝܵܬܼܵܐ:
1- ܬܘܼܡܵܡܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܪܢܵܝܵܐ ܘܣܵܗܡܸ̈ܗ ܘܣܕܪ̈ܗ.
2- ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܐܲܝܢܝ ܕܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܒܩܝܵܡܵܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܓܵܡܬܵܐ ܘܡܛܲܒܲܥܬܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܸܐ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܸܐ.

3- ܐܸܪܿܘܡܵܐܒ ܐܸܢܸ݇ܪ̈ܚ݇ܐ ܐܼܵܬܵܝܫܵܪ̈ܕܲܡ ܐܵܡܟ݇ܕܲܚܕ ܐܼܵܬܼܘܩܝܢܣܕ ܐܵܡܵܡܿܘܬ ܡܼܢ ܦܹܢܼ̈ܝܬܲܝܗ ܘܥܲܠ ܡܲܩܪܵܒܼܬܵܐ ܕܣܢܲܕܬܵܐ ܐܹܠܲܝܼ̈ܗ.
4- ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕܟ݇ܡܵܐ ܐܲܠ̈ܨܵܬܼܵܐ ܐܹܣܵܝܸ̈ܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܠܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܼܵܐ.. ܡܼܢ ܫܒܼܝܼܠܸܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܘܣܢܝܼܩ̈ܘܬܼܵܐ ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܘܼܬܼܵܢܵܝܼܐ ܘܣܢܲܕܬܵܐ ܕܟܲܫܝܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܠܘܿܐܵܢܼ̈ܐ ܘܣܘܼܟܵܠܵܝܼ̈ܐ ܒܐܘܿܪܚܵܐ ܕܥܒܲܕܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܝ̈ܵܬܼܵܐ.
ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܐܲܝܟܵܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܐܵܢܲܢܩ̈ܵܝܵܬܼܵܐ:

 1. ܬܘܼܡܵܡܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܬܼܵܢܵܝܵܐ ܘܣܵܗܡܸ̈ܗ ܘܣܕܪ̈ܗ.
 2. ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪ̈ܐ ܐܲܝܢܝ ܕܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܒܩܝܵܡܵܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܓܵܡܬܵܐ ܘܡܛܲܒܵܒܼܬܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܸܐ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܸܐ.
 3. ܛܒܲܥܬܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܸܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܓܵܘ ܥܹܕܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܟܠܝܼ ܠܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕܪܵܫܵܝܬܵܐ.
 4. ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܠܡܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܕܘܿܪܵܬܐ ܠܟܵܕܝܼܪܸ̈ܐ ܡܲܘܠܵܦܬܼܵܢܵܢܸ̈ܐ ܘܡܕܲܪ̈ܫܵܢܘܼܬܼܵܢܵܝܸܐ ܒܥܸܕܵܢܸ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܘܼܚܠܵܦܸ̈ܐ ܓܵܘ ܫܒܼܝܼܠܸܐ ܕܪ̈ܵܫܵܝܸܐ.
 5. ܗܵܘܝܵܐ ܠܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܝܬܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ ܘܚܘܼܪܙܵܗ ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܝܵܐ.
 6. ܐܼܵܬܼܘܢܵܪܒܲܕܡ ܬܲܢܝܵܒ ܐܼܵܬܼܝܠܲܡܲܥ ܢܼܡ ܐܵܕܘܵܙܕ ܐܸܢܵܓܪܿܘܐܕ ܐܵܬܼܒܵܬܲܡ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܠܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ ܘܡܕܲܒܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ ܓܵܘ ܗܸܘܦܲܪ̈ܟܝܸܐ ܕܐܪܒܸܷܠ ܘܕܗܘܿܟ ܠܣܢܝܼܩܘ̈ܵܬܼܵܐ (ܕܡܫܵܢܵܝܬܵܐ- ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܒܸܥܝܸ̈ܐ ܠܟܠ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐܐ- ܚܘܼܪ̈ܙܸܐ ܘܚܘܼܦܵܛܸ݁ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܼ̈ܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܼ̈ܗ ܓܵܢ݇ܒܵܢܵܗ ܡܲܘܠܵܦܬܼܵܢܝܸ̈ܐ ܘܬܲܪ̈ܒܝܼܬܼܵܢܵܝܸܐ).
 7. ܣܢܲܕܬܵ ܕܚܘܼܦܵܛܸ̈ܐ ܬܲܪ̈ܒܝܼܬܼܵܢܵܝܸܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܿܪܝܵܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܬܼܝܼܪܵܝܬܵܐ ܬܲܪܒܝܼܬܼܵܢܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܓܵܘ ܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ.

ܗܲܝܟܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܓܵܘܿܢܵܝܬܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ/ ܐܲܪܒܸܝܠ- ܕܗܘܿܟ:

 1. ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܚܵܫܼ̈ܚܘܵܬܼܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܘܗܲܝܟܠܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܢܵܝܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܒܡܲܕܪܲܫܝܵܬܼܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܕܲܝܟܲܢܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܸ̈ܐ ܒܡܲܕܪܲܫܝܵܬܼܵܐ ܣܘܼܪ̈ܝܵܝܵܬܼܵܐ ܘܟܲܫܝܼܪ̈ܘܵܬܲܝܗ.
 2. ܡܲܕܘܲܚܬܵܐ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠ 4-5 (ܫܹܕܬܵܢܸ̈ܐ) ܚܠܵܦ ܐܲܝܟܵܢܝܘܼܬܸܗ ܩܵܐܹܡܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐܝܠܸܗ ܒܙܝܵܕܵܐ ܡܹܢܝܵܢܸܗ ܡܼܢ ܬܪܸ̈ܝܢ ܕܝܼܠܲܝܵܗ (ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܘܚܕܵܐ ܫܹܕܬܵܢܵܐ).
 3. ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܡܕܲܒܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ ܡܠܘܿܐܵܐܝܼܬܼ ܘܣܘܼܟܠܵܐܝܼܬ ܠܡܲܕܘܵܚܬܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܘܪܲܢܘܼܬܼܵܐ ܐܹܠܲܝܼ̈ܗ ܠܦܘܼܬܼ ܣܘܼܪ̈ܵܛܸܐ ܘܚܘܼܪ̈ܙܸܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܠܲܡܲܠܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ.

ܓܲܪܸ̈ܐ ܕܡܛܲܟܲܣܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܠܣܢܲܕܬܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܸܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܬܵܐ:

 1. ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܲܡ ܡܛܲܟܲܣܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܲܢܝܲܝܼ̈ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܼ̈ܗ ܝܲܗܒܼܘܼܠܸܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܒܚܘܼܪ̈ܙܸܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܘܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܐܲܝܟܼ (ܝܘܼܢܹܣܝܦ̮ ܘܝܘܼܢܹܣܟܘܿ) ܒܘܕ ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܘܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܒܚܝܼܪܸ̈ܐ ܬܸܒܸܝܠܵܝܸ̈ܐ ܓܵܘ ܡܬܼܛܲܘܪܵܢܘܵܬܼܵܐ ܬܸܒܸܝܠܵܝ̈ܵܬܼܵܐ.. ܒܘܕ ܡܲܢܨܲܚܬܵܐ ܡܬܼܛܲܘܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ ܬܸܒܸܝܠܵܝ̈ܵܬܼܵܐ.. ܒܘܕ ܡܲܢܨܵܚܬܵܐ ܘܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܸܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ.
 2. ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܒܚܝܼܪܸ̈ܐ ܘܢܹܣܝܵܢܸ̈ܐ ܕܚܕ݇ܟܡܵܐ ܡܛܲܟܲܣܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܸ̈ܐ ܣܲܢܕܵܢܸ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܲܝܗ ܠܬܫܡܫܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܘܡܲܘܠܦܬܵܐ ܐܲܝܟܼ (ܣܝܼܥܬܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܵܫܘܿܪܵܝܬܵܐ، ܡܛܲܟܲܣܬܵܐ ܕܟܵܦܢܝܼ ܘܐ݇ܚܪ̈݇ܢܸܐ).
 3. 3-          – ܐܵܡ݇ܟܕܲܚܕ ܐܵܬܨܲܪܵܬܡ ܐܹܦܿܘܨܪܦܘ ܐܹܕ̈ܝܒܚ ܢܼܡ ܐܼܵܬ̈ܵܝܫܼܘܢܟ ܦܲܪܠܲܡܵܢܵܝܹܐ ܘܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܣܲܢܕܵܢܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܩܵܝܡܬܵܐ ܕܟܲܫܝܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܬܦܲܩ̈ܝܵܐܼܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܣܢܲܕܬܵܐ ܕܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ ܘܓ̰ܵܪܲܒܬܵܐ ܕܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܩܛܪܹ̈ܐ ܘܣܢܝܼܩ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܡܨܵ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܘܼܦܪ̈ܝܹܐ ܘܒܣܢܲܕܬܵܐ ܕܐ݇ܚܪ̈݇ܢܹܐ.
  4- ܡܲܢܦܲܩܬܵܐ ܕܟܬܵܒܼܝܵܬܼܵܐ ܡܲܝܕܥܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܒܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܡܲܒܝܸܢܵܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܡܛܠ ܕܝܼܠܵܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܘܬܲܥܝܼܬܵܗ.. ܘܣܲܢܕܬܵܐ ܕܟܠܲܝܼ̈ܜ ܡܛܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ ܒܘܕ ܡܲܢܨܲܚܬܵܐ ܕܗܵܢ ܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܵܝܝܘܼܬܼܵܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܵܝܹܐ ܘܣܵܗܡܵܐ ܐܲܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܛܲܪܬܵܐ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܡܬܵܪܘܿܨܹܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܙܢܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ.
  5- ܡܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܬܦܲܩܬܵܐ ܘܚܘܼܕܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܠܝܼܕܲܥܬܵܐ ܥܲܠ ܒܵܠܘܼܝ̈ܵܬܲܝܜ ܘܩܪ̈ܵܝܬܲܝܜ ܠܝܲܗܒܲܠܬܵܐ ܒܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܘܼܟܸܠܵܠܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ.
  6- ܫܩܲܠܬܵܐ ܕܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܟܠܵܝܼ̈ܜ ܫܒܼܝܼܠܹܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܥܲܡܵܢ ܩܲܕܡܵܬܝܼܬܵܐ، ܘܡܼܢ ܐܲܬܼܝܼܪܵܝܵܬܼܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ݇ܢܹܐ ܐܲܬܪܵܢܵܝܹܐ ܠܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܓܲܪܹܗ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܼܵܢܵܝܵܐ ܠܐܲܬܼܪܵܐ.
  7- ܡܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܡܲܕܪܵܫܝܵܬܼܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܬܼܵܐ ܓܵܘ ܦܘܼܪܣܹܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܦܘܼܤܹܐ ܐ݇ܚܪܹ݇ܢܹܐ ܘܡܲܢܦܲܬܲܝܼܜ ܓܵܘ ܝܘܼܕܵܥܵܐ ܘܢܛܲܪܬܵܐ ܥܲܠ ܡܲܩܝܲܡܲܬܲܝܼ̈ܜ ܥܲܠ ܫܸܘܝܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕܐܝܼܝܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܠܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܐܸܓܲܪܵܬܸܗ ܬܲܪܒܝܼܬܼܵܢܵܝܹܐ ܘܡܲܘܠܵܦܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܢܝܼܫܹ̈ܗ ܐ݇ܢܵܫ̈ܝܹ̈ܐ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܼ̈ܜ.
  8- ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܟܵܕܝܼܪܹܐ ܦܲܠܚܵܢܹ̈ܐ ܘܟܲܫܝܼܪܹܐ ܘܥܒܲܪܬܵܐ ܕܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܕܲܫܢܹ݁ܐ ܘܡܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܟܲܫܝܼܪܘܵܬܼܵܐ ܫܢ݇ܬܵܢܵܝ̈ܵܬܼܵܐ ܣܲܢܕܢܹ̈ܐ ܠܐܵܗܵܐ.
  9- ܡܲܢܦܲܩܬܵܐ ܕܚܲܕܟ݇ܡܵܐ ܛܒܼܝܼܥܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܓܲܠܬܵܐ- ܣܦܲܪܙܲܒܼܢܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ، ܕܗܵܘܹܐ ܓܲܪܲܝܜ ܡܲܕܥܵܫܬܵܐ ܘܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܘܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ.. ܕܡܫܲܘܬܸܦܼ ܓܵܘܲܝܹ̈ܜ ܝܲܗܒܼܵܢܹ̈ܐ ܒܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܘܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܡܨܵܝ̈ܵܬܼܵܐ ܘܟܲܫܝܼܪܘܵܬܼܵܐ ܕܝܲܠܘܿܦܹ̈ܐ.
  ܚܘܼܬܵܡܵܐ:
  1- ܘܓܵܘ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܒܕ ܐܲܡܪܲܚ ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܼ̈ܐ ܘܣܢܲܕܬܵܐ ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܘܒܲܝܬܵܐ. ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܡܲܕܪܵܫܝܵܬܼܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܵܬܲܝܜ ܣܘܼܪܝܵܝܵܬܼܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܵܬܼܵܐ ܓܵܘܼܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܘܵܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܪܒܝܼܬܵܐ ܠܦܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܐܵܢܲܢܩܘܼܬܼܵܐ.. ܘܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܠܸܡܬܼܛܘܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܢܲܩܦܲܚܼ̈ ܠܗܵܢ ܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ.
  2- ܣܢܲܕܬܵܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܗ ܝܲܗܒܼܵܢܸ̈ܐ ܒܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܼܵܐ ܒܗܵܢ ܓܝܼܓܠܵܐ.. ܘܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܘܣܢܲܕܬܵܗ ܠܡܸܬܼܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ.. ܘܐܵܦ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܘܡܛܲܟܲܣܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܡܼܢ ܦܲܪܠܲܡܵܢܵܝܹܐ ܘܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܘܡܕܲܒܪܢܘܵܬܼܵܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܘܐ݇ܚܕܹ݇ܢܹܐ ܐܲܝܢܝ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܼ̈ܜ ܡܲܕܪܵܫܝܵܬܲܢ ܣܘܼܪܝܵܝܹܐ ܘܗܵܘܝܵܐ ܣܢܲܕܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ ܐܲܬܪܵܢܵܝܬܵܐ.
  3-ܣܢܲܢܕܬܵܐ ܘܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܕܟܠ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝ ܕܟܹܐ ܦܲܝܫܝܼ ܕܒܼܝܼܚܹܐ ܘܡܘܩܪܒܹܐ ܠܗܵܢ ܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ ܐܹܢ ܡܼܢ ܓܵܘ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܐܵܘ ܡܛܲܟܲܣܼ̈ܝܵܬܼܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܹ̈ܐ ܐܵܘ ܡܛܟܲܣܲܝܵܬܼܵܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܝܢܝ ܕܒܕ ܣܢܲܕܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܬܫܡܫܬܵܐ ܕܬܲܪܡܝܵܬܵܐ ܘܡܵܘܠܵܦܬܵܐ ܘܡܛܘܪܵܢܬܵܐ ܕܚܘܪܙܹܐ ܨܘܿܒ ܛܵܒܼܘܼܬܼܵܐ.. ܘܣܲܡܣܲܡܬܵܐ ܕܟܠ ܦܘܼܠܵܫܵܬܼܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝܼ̈ܜ ܓܹܢ݇ܒܵܢܹ̈ܐ. ܘܟܠ ܡܵܐ ܕܝܼܘܲܚ ܒܒܥܵܝܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܐܵܦ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܘܼܕ ܗܵܢ ܬܲܪܡܝܼܬܼܵܐ ܚܲܝܘܼܬܼܵܢܝܬܵܐ ܠܬܫܡܫܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܲܢ ܘܡܲܪܕܘܼܬܲܢ ܣܘܼܪܝܵܝܬܐ..
  ܢܲܦܝܼܩܵܬܼܵܐ
   ܐܲܨܚܬܵܐ ܡܼܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ.
  – ܡܛܲܠܝܵܒܼܬܵܐ ܕܡܲܕܪܵܫܝܸܬܼܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܬܼܵܐــــ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܩܡܵܐ (6) ܠܫܲܢ݇ܬܵܐ 2014 ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܪܘܫܡܵܝܹܐ ܓܵܘ ܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܪܕܣܬܵܢ – ܥܝܼܪܵܩ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܲܝܪܲܥܹ̈ܝܵܬܵܐ ܘܡܹܐܡܪܹܐ
  ܡܠܘܿܐܵܐ (1)
  ܢܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܡܹܐܡܪܐ ܡܘܼܦܠܹܚܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ:
  ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ: ܩܠܹܝܡܵܐ ܕܟܘܪܕܣܬܵܢ- ܥܝܼܪܵܩ.
  ܬܪܹܝ: ܠܹܫܵܢܹ̈ܐ ܪܘܫܡܵܝܹܐ: ܝܼܠܲܝܹ̈ܜ ܐܲܢ̈ܝܼ ܠܹܫܵܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ ܡܘܼܕܵܝܬܵܐ ܒܝܲܝܹ̈ܜ ܠܦܘܼܬܹ ܢܲܡܘܿܣܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ.
  ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ
  ܐܹܣܹ̈ܐ ܘܢܝܼܫܹ̈ܐ
  ܡܠܘܿܐܵܐ (2)
  ܠܹܫܵܢܹ̈ܐ ܩܘܼܕܪܵܝܵܐ ܘܥܲܪܲܒܵܝܵܐ ܝܼܠܲܝܹ̈ܜ ܓܵܘ ܟܠܝܗ ܥܝܼܪܵܩ، ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܝܼܠܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܓܵܘ ܟܘܪܕܣܬܵܢ ܕܥܝܼܪܵܩ.
  ܡܠܘܿܐܵܐ (3)

ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܟܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܚܕ݇ܢܹܐ ܬܘܼܪܟܡܵܢܵܝܵܐ ܘܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܐܪܡܢܵܝܵܐ) ܓܵܘ ܚܕܵܝܘܼܬܲܝܹ̈ܜ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵ ܢܵܝܬܵܐ ܠܦܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ، ܠܹܫܵܢܵܐ ܪܘܿܫܡܵܝܵܐ ܓܵܘ ܟܘܪܕܣܬܵܢ ܕܥܝܼܪܵܩ ܠܓܹܢ݇ܒܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ.
ܩܵܣܘܿܩܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ
ܠܸܝܫܵܢܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܘܒܸܝ ܬܕܝܼܢܵܐ
ܡܠܘܿܐܵܐ (4)
ܟܵܐ ܡܛܲܝܒܼ ܘܡܲܢܦܹܩ ܬܲܪܡܝܵܬܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܘܛܲܟ ܣܹ̈ܐ ܘܡܵܘܕܹ̈ܥܵܢܘܵܬܵܐ ܓܵܘ ܩܹܠܝܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܝܵܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (5)
ܒܕ ܦܲܝܫܝܹ ܛܲܒܼܥܹ̈ܐ ܕܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܦܘܼܫܩܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܣܦܲܪܙܲܒܼܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܩܠܹܝܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܝܵܐ ܘܥܲܪܲܒܵܝܵܐ، ܘܛܲܒܼܥܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܘܐܸܣܵܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐܵ (6)
ܩܲܕܡܵܐܝܼ ܬ: ܒܕ ܦܲܝܫܵܐ ܥܝܼܝܼܕܬܵܐ ܡܕܲܒܪܢܘܼܬܐ ܘܟܬܵܒܼܬܵܐ ܠܟܠܲܝܹ̈ܥ ܫܘܼܓܼ݇ܠܹܐ ܕܒܹܝܬ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܘܚܒܼܝܼܫܵܐܝܼܬ ܦܘܼܫܩܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܕܝܼܢܹ̈ܐ ܒܠܵܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܝܵܐ.
ܬܪܲܝܵܢܵܐ: ܐܸܢ ܚܲܕ݇ ܓܹܢ݇ܒܵܐ ܠܵܐ ܝܼܕܥܠܵܗ ܠܵܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܝܵܐ، ܘܠܹܐ ܥܲܠ ܒܸܝ ܬܪܝܼܢܵܐ ܕܚܵܙܹܐ ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܐܸܠܹܗ.
ܩܵܣܘܿܩܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ
ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘܫܘܼܬܐܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ݇ܢܹܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (7)
ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܡܬܲܢܵܝܬܵܐ ܘܫܩܲܠ ܘܝܲܗܒܼܵܐ ܓܵܘ ܟܠܲܝܹ݁ܜ ܫܘܼܬܐܲܣܹ̈ܐ ܢܲܡܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܘܦܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܲܢܵܐ ܒܩܠܹܝܡܵܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (8)
ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܟܬܵܒܼܬܵܐ ܘܡܘܼܛܵܝܵܐ ܒܲܝܢܵܬ ܫܘܼܠܛܵܢܘܼ ܬܐ ܕܩܠܹܝܡܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬܵܐ ܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܐ݇ܚܕܹ݇ܢܹܐ ܕܥܝܼܪܵܩ، ܝܼܠܲܝܹ̈ܥ ܠܫܵܢܹ̈ܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܥܲܪܲܒܵܝܵܐ، ܘܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܘܼܛܵܝܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܢܘܼ ܟܪܵܝܼܐ ܘܵܠܹܐ ܥܲܠ ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܚܪܹ݇ܢܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܬܐ.
ܡܠܘܼܐܵܐ (9)
ܘܵܠܐ ܕܗܵܘܝܹ ܣܘܼܙܓܵܪܹܐ ܕܫܘܼܒܛܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܠܹܝܡܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ݇ܒܵܝܹ̈ܐ ܒܲܪܝܹܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܗܵܘ ܓܹܢ݇ܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹ݇ܢܵܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (10)
ܩܲܕܡܵܐܝܼ ܬ : ܝܼܠܲܝܹ̈ܜ ܒܚܒܼܵܫܵܐ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܹ̈ܗ ܫܘܼܬܐܣܹ̈ܐ ܘܓܝܼܓܼܠܹ̈ ܫܘܼܠܛܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܥܲܪܲܒܵܝܵܐ، ܥܵܡ ܡܲܣܝܵܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܠܸܫܲܢܹ̈ܐ ܕܟܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ݇ܢܹܐ، ܒܫܲܪܛܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܓܵܘ ܣܲܗܡܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܡܼܢ ܠܘܼܚܵܐ.
ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼܬ: ܒܕ ܗܵܘܝܹ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܹ̈ܐ ܡܛܲܦܣܵܢܹ̈ܘܵ ܬܐ ܘܩܲܢܨܠܹ̈ܐ ܕܐܲ ܬܪܵܘܵܬܵܐ ܘܡܛܲܟܲܣܹ̈ܬܵܐ ܢܘܼ ܟܪܵܝܵܬܵܐ ܓܵܘ ܩܹܠܝܡܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܘܥܲܪܲܒܵܝܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܗܵܘ ܓܹܢ݇ܒܵܐ ܐ݇ܚܪܹ݇ܢܵܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (11)
ܘܵܠܹܐ ܥܲܠ ܟܠ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܝܵܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܵܐ ܘܢܘܼ ܟܕܵܝܵܐ ܕܝܼܠܲܝܹ̈ܜ ܒܦܠܵܚܵܐ ܥܲܡ ܒܲܕܐܵܬܪܹܐ ܕܩܠܹܝܡܵܐ، ܕܡܲܦܠܹܚܝܹ ܠܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܲܡܘܼܡܝܵܬܲܝܹ̈ܜ ܘܟܬܝܼܒܼܝ̈ܵܬܲܝܜ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (12)
ܩܲܕܡܵܐܝܼ ܬ: ܗܵܘܝܹ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܘܼܝܕܸܥܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓ̱ܵܕ̈ܵܘܵ ܬܐ ܘܡܗܲܕܝܵܢܘܼ ܬܐ ܠܫܲܘܦܹ̈ܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܝܵܐ ܘܥܲܪܲܒܵܝܵܐ ܘܐܸܢܓܠܝܼܫܵܝܵܐ، ܒܫܲܪܛܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܣܲܗܡܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܡܼܢ ܠܘܼܚܵܐ ܘܒܘܼܫ ܡܘܼܒܝܸܢܬܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼ ܬ: ܘܵܠܹܐ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܕܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܪܘܼܟܒܹܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ.
ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ
ܡܠܘܿܐܵܐ (13)
ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܓܵܘ ܬܲܪܝܝܼܬܵܐ ܘܥܲܡܲܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ ܘܕܪܵܫܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܪܘܿܫܡܵܝܵܐ ܓܵܘ ܟܘܪܕܣܬܵܢ ܕܥܝܼܤܵܩ.
ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܫܬܼܝܼܬܵܝܵܐ
ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ
ܡܠܘܿܐܵܐ (14)
ܘܵܠܹܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܹ̈ܜ ܫܲܘܬܵܦܘ̈ܬܵܐ ܘܫܘܹܬܐܵܣܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܥܲܡ ܚܹܐܪܘܿܬܵܐ ܕܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܢܘܼ ܟܼܪܵܝܵܐ ܠܦܘܼܬ ܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܬܸܫܡܸܡܫܹ̈ܬܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܡܬܲܢܝܵܢܹ̈ܐ.

ܡܠܘܿܐܵܐ (15)
ܠܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܐܵܘ ܦܠܵܚܬܵܐ ܒܩܛܲܪܵܐ ܓܵܘ ܟܠ ܫܲܘܦܵܐ ܐܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܕ ܗܵܘܝܹ ܦܘܪ̈ܣܸܐ ܕܐܵܢܝܸ ܝܲܕܥܝܸ ܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܪ̈ܒܸܐ، ܥܲܡ ܡܲܣܝܵܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܓܸܢ݇ܒܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܪܸ̈ܢܸܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (16)
ܘܵܠܸܐ ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܲܣܵܪܬܵܐ ܒܲܝܢܵ ܬ ܡܵܪܸܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܦܲܠܵܚܵܐ (ܘܚܒܼܝܼܫܵܐܝܼܬ ܡܫܲܘܬܒܼܵܐ) ܘܡܲܨܝܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܹܚܵܐ ܠܹܫܵܢܵܐ ܐ݇ܚܪܸ݇ܢܵܐ ܥܲܡܲܝܸ̈ܗ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (17)
ܘܵܠܸܐ ܕܗܵܘܝܸ ܟܠܲܝܸ̈ܗ ܩܪ̈ܵܝܵܬܵܐ ܘܡܲܝܕܲܥܸ̈ܝܵ ܬܐ ܘܟܬܝܼܒܼ̈ܵ ܬܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܩܠܵܝܡܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ، ܘܡܨܲܝܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܹܚܵܐ ܠܹܫܵܢܵܐ ܐ݇ܚܪܸ݇ܢܵܐ ܥܲܡܲܝܸ̈ܗ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (18)
ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ: ܘܵܠܸܐ ܠܟܬܲܒܼܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܸ̈ܘܵ ܬܐ ܟܠܲܝܸ̈ܗ ܡܹܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܘܬܐܓܼܘܪ̈ܝܵܬܵܐ ܘ ܙܹܒܼܢܸ̈ܐ ܦܲܠܛܝܸ ܡܸܢ ܓܵܘ ܩܠܸܝܡܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ.

ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼܬ: ܘܵܠܵܐ ܠܓܢ݇ܒܵܢܸ̈ܐ ܡܵܪܸܐ ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘ̈ܵ ܬܐ ܕܡܲܝܬܵܝܬܵܐ ܕܡܸܐܟ ܘܼܠܝ̈ܵܬܵܐ ܘܕܲܪ̈ܡܵܢܸܐ ܥܲܠ ܬܲܪܓܵܡܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܸ̈ܘܵܬܵܐ ܠܠܹ]ܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (19)
ܘܵܠܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܐܲܡܘܼܡܝ̈ܵܬܵܐ ܕܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܘܝܲܗܒܲܠܬܵܐ ܕܡܵܠܵܐ ܘܫܩܲܒܬܸܗ ܠܟܠܲܝܸ̈ܗ ܬܘܿܩܵܢܸ̈ܐ ܬܹܫܡܹܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘܬܲܓܵܪ̈ܵܝܸܐ ܘܦܹܬܩܸ̈ܐ ܘܙܲܪ̈ܦܸܐ.. ܗܲܠܐ، ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܕܵܝܵܐ، ܘܡܨܲܝܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܦܠܹܚܵܐ ܠܹܫܵܢܵܐ ܐ݇ܚܪܸ݇ܢܵܐ ܥܲܡܲܝܸ̈ܗ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ
ܩܲܕܡܵܐܝܼ ܬ: ܗܵܘܝܼ ܫܒܼܝܸܠܵܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܡܲܪ̈ܕܘܼ ܬܢܵܝܸܐ ܓܵܘ ܩܠܸܝܡܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ، ܘܒܕ ܦܲܝܫܸ ܡܘܦܠܹܚܸ̈ܐ ܠܹܫܵܢܵܐ ܐ݇ܚܪܸ̈݃ܢܵܐ ܠܦܘܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ.
ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼܬ: ܡܲܨܝܸ ܟܘܼܝܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܪܸ̈݇ܢܸܐ ܓܵܘ ܩܠܸܝܡܵܐ ܕܗܵܘܸܐܠܗܘܿܢ ܫܒܼܝܼܠܸ̈ܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܒܠܹܫܵܢܲܝܸ̈ܗ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (21)
ܩܲܕܡܵܐܝܼ ܬ: ܒܥܹܕܵܢܵܐ ܕܩܝܲܡܬܵܐ ܒܟܠ ܟܲܫܝܼܪܘܼ ܬܐ ܐܘܼܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵ ܢܵܝܬܵܐ ܢܘܼܟܪܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܩܠܸܝܡܵܐ ܘܵܠܸܐ ܕܗܵܘܸܐ ܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܓܵܘ ܟܬܝܼܒܼܝܵܬܵܐ ܘܡܲܝܕܲܥܸ̈ܝܵܬܵܐ ܕܗܵܝ ܟܲܫܝܼܪܘܼܬܵܐ ܠܓܸܢ݇ܒܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܢܘܼ ܟܪܵܝܵܐ.
ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼ ܬ: ܘܵܠܸܐ ܕܗܵܘܸܐ ܟܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼ ܬܐ ܕܦܵܠܹܛ ܒܡܲܦܩܵܢܘܼܢܵܗ ܐܵܘ ܓܠܵܚܬܵܗ ܓܵܘ ܩܠܸܡܵܐ ܒܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ، ܐܵܘ ܗܵܘܸܐܠܸܗ ܬܲܪܓܵܡܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ.
ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ
ܠܹܫܵܢܵܐ ܕܟܘܼܝܵܢܸ̈ܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ
ܡܠܘܿܐܵܐ(22)
ܓܵܘ ܟܠ ܚܕܵܝܘܼܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵ ܢܵܝܬܵܐ، ܡܹܢܝܵܢܵܗܿ ܕܫܲܟܝܸܢܵܐ ܡܼܢ ܟܘܼܝܵܢܸ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܸܐ، ܗܵܘܸܐ ܠܹܫܵܢܲܝܸ̈ܗ ܠܓܼܢ݇ܒܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܵܐ ܠܹܫܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܡܲܘܠܵܦܬܵܐ، ܘܡܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܘܫܘܼܓܼ݇ܠܸ̈ܐ ܡܕܲܒ̈ܵܢܘܼ ܬܢܵܝܸܐ ܘܓܵܘܵܝܸ̈ܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (23)
ܘܵܠܸܐ ܥܲܠ ܫܘܼܬܐܵܣܸ̈ܐ ܕܐܲܝܟ ܐܲܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܩܘܼܪܕܵܝܑܵ ܓܵܘ ܡܘܼܛܵܝܲܝܸ̈ܗ ܥܲܠ ܫܘܼܬܐܣ̈ܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܘܼ ܬܐ ܕܩܠܸܝܡܵܐ.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ
ܬܲܢܒܸ̈ܐ
ܡܠܘܿܐܵܐ (24)
ܟܠ ܡܵܢ ܕܦܵܠܹܡ ܡܼܢ ܕܝܼܢܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܕ ܦܲܝܫܝܸ ܥܲܠܸܗ ܬܲܢܒܸ̈ܐ ܠܘܿܬ ܡܵܐ ܕܐܵܬܸܐ:
ܩܲܕܡܵܐܝܼ ܬ: ܒܕ ܦܲܝܫܸ ܡܘܬܒܸ̈ܐ ܥܲܠܸܗ ܬܲܢܒܸ̈ܐ ܐܲܚܝܼܕܵܝܸ̈ܐ ܐܸܢ ܗܵܘܸܐ ܫܹܕܬܵ ܢܵܐ.

ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼ ܬ: ܠܵܐ ܗܵܘܸܐ ܫܹܕ ܬܢܵܐ ܒܕ ܦܵܐܹܫ ܡܘܝܕܹܥܵܐ ܓܵܘ ܡܬܚܵܐ (15 ܝܵܘܡܸ̈ܐ، ܘܐܹܢ ܦܝܼܫܠܸܗ ܐܲܡܝܼܢܵܝܑܵ ܓܵܘ ܦܹܠܡܵܐ، ܒܕ ܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܢܒܹܢܵܐ ܒܛܲܚܘܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܼܪܵܐ ܡܼܢ) 50 (ܚܲܡܫܸ ܐܲܠܦܸ̈ܐ ܕܝܼܢܵܪܸ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܘܼܫ ܙܲܘܕܵܐ ܡܼܢ) (100) ܐܹܡܵܐܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܪܸ̈ܐ ܒܲܕܩܘܒܼܠ ܟܠ ܝܲܘܡܵܐ ܡܼܢ ܦܹܠܡܵܐ.
ܬܠܝܼܬܵ ܐܝܼܬ: ܐܝܼܬܠܸܗ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܟܠ ܚܣܝܼܪܵܐ ܕܡܲܦܠܹܚ ܩܪܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܐ ܕܦܹܠܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ.
ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܥܹܣܪܵܐ
ܡܠܘܿܐܵܐ (25)
ܘܵܠܐ ܥܲܠ ܡܲܘܬܒܼܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܸ̈ܐ ܕܡܣܲܕܪ̈ܢܝܼ ܥܲܠ ܐܲܟܵܕܝܼܡܵܝܘܼ ܬܐ ܩܘܼܪܕܵܝܬܵܐ ܘܓܼ݇ܒܵܢܸ̈ܐ ܡܵܪܸܐ ܐܲܣܘܼܪܵܐܕܡܲܦܠܚܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ.
ܡܠܘܿܐܵܐ (27)
ܒܕ ܦܵܐܹܫ ܦܠܝܼܚܵܐ ܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܦܪܵܣܬܸܗ ܓܵܘ ܣܦܲܪܙܲܒܼܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ (ܩܵܐܹܡ ܕܟܘܪܕܣܬܵܢ(

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap