ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܩܒܠ ܟܘܟܒܼܬܐ ܡܢ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܡܘܨܠܝ̈ܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـܼ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܐܝܙܓܕܘܼܬܐ ܡܢ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܡܘܨܠܝ̈ܐ ܚܒܫܠܗܿ ܡܠܦܢܐ “ܥܐܡܪ ܐܠܓ̰ܡܝܠܝܼ ” ، ܘܕ.”ܥܘܡܪ ܓ̰ܣܐܡ”، ܘܕ. “ܗܝܬܼܡ ܐܚܡܕ” ، ܡܕܪ̈ܫܢܐ ܒܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܡܘܨܠ ܘܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܨܒܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܘܝܘܪܬܢܐ ܓܘܗܿ ، ܘܥܡܝܗܝ ” ܝܘܼܣܦܿ ܚܣܢ” ܡܢ ܒܝܬ ܩܢܕܝܠ ܕܛܒܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ، ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 1 / ܐܝܠܘܼܠ / 2022 ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܩܪܐ ” ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܡܝܩܪܬܐ “ܓ̰ܘܿܪܓ̰ܝܼܢܐ ܒܗܢܡ ܚܒܒܐ” ܡܫܬܐܠܢܝܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ.
ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܫܒܝܠ̈ܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܘܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܐܢܝ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܒܢܛܪܬܐ ܘܫܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܗܘܠܢܝܬܐ (ܓܘܫܡܝܬܐ) ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ، ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕ ܕ. “ܓ̰ܣܐܡ” ܝܠܗ ܪܫܐ ܘܡܫܬܐܣܢܐ ܕܝܗܠܐ ܕ(ܠܡܣܘ) ܠܢܛܪܬܐ ܥܠ ܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܼܬܢܝܬܐ ، ܗܘ ܕܚܒܫ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܢܦܝܩ̈ܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܘܝܠܘܦ̈ܐ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܥܠܝ̈ܐ ܓܘܗܿ . ܘܐܦ ܗܕܟ ܕܪܫܠܗܘܢ ܠܫܒܝܠ̈ܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܠܬܢܝܬܐ ܕܡܚܝܝܬܐ ܕܚܠܩܝ̈ܬܐ ܕܪ̈ܫܝܐ ܚܕܪ ܓܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ، ܐܢܝ ܕܐܝܬܗ̄ܘܐܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܒܡܩܝܡܬܝܗܝ ܘܕ.”ܓ̰ܡܝܠܝܼ” ܝܗ̄ܘܐ ܡܢ ܒܨܘܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ، ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܟܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܟܡܐ ܫܢ̈ܐ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܕܪܫܠܗܘܢ ܠܫܒܝܠܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܘܬܚܠܦܬܐ ܕܒܚܝܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܒܘܨܝ̈ܐ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ.
ܘܡܘܚܘܐܠܗܘܢ ܣܥܘܪ̈ܐ ܕܡܝܪܘܬܝܗܝ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܛܘܟܣܝܗܝ ܠܥܕܥܐܕ̈ܐ ܘܒܬܝـ̈ ܓܠܚ̈ܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܘܡܥܒܕܢ̈ܐ ܒܙܘܕܐ ܡܢ ܚܕ ܫܘܝܐ.
ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܐܘܿܓܼܢܐ” ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܘܚܘܬܬܠܗ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܬܝܚܐܝ̄ܠܗܘܢ ܠܟܠܝܗܝ ܘܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܠܛܒܘܬܐ ܘܢܨܝܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap