ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܩܒܠܐ ܡܚܘܪܐ ” ܒܫܐܪ ܐܠܡܩܕܣܝ”

ܩܝܡܠܗ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܡܚܘܪܐ ܥܝܪܩܝܐ “ܒܫܐܪ ܐܠܡܩܕܣܝ” ، ܒܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 27 ܢܝܣܢ 2023 ، ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ .

ܘܝܗ̄ܘܐ ܓܘ ܣܩܒܠܬܐ ܕ” ܐܠܡܩܕܣܝ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܓܘ ܣܘܘܕܝܗܝ ܠܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܐܢܝ ܕܥܒܕܐܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ.

ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܬܦܩܬܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ” ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܪܚܐ ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܗ ܘܡܘܥܒܪܗ ܥܠ ܛܘܝܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap